نشریه های علمی انتشارات
  

پژوهش های اقتصاد و توسعه منطقه ای
علمی پژوهشی
۷۷۹۰-۲۲۵۱
دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر محمد حسین مهدوی عادلی
دکتر مصطفی سلیمی فر
محمد کدخدایی
۸۸۰۶۳۰۸-۰۵۱۱
۰۵۱۱- ۸۸۲۹۵۸۴
نشانی پستی : پردیس دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده علوم اداری واقتصادی ص پ :۱۳۵۷ کد پستی :۹۱۷۷۹۴۸۹۵۱ تلفن:۰۵۱۱۸۸۱۳۰۹۰ دورنگار:۰۵۱۱۸۸۲۹۵۸۴
erd.um.ac.ir
این مجله آثارعلمی اقتصادی را در ابعاد مختلف توسعه منطقه ای برای استفاده پژوهشگران ،سیاست گذاران ومدیران اجرایی وسایر مخاطبین با هدف تبیین تئوریها، دیدگاهها و مدل های توسعه منطقه ای انتشار می دهد. واینکه چگونه می توان برای یک منطقه ( شامل چند شهر بزرگ در یک منطقه و یا چند استان و یا ایالت)، برنامه ریزی داشت تا در سطح ملی و جهانی به برتری های نسبی مورد نظر مسئولین و سیاستمدارن آن منطقه نایل شد و در این میان از توازن در پیشرفت و رشد آن منطقه نیزبصورت همگن بهره مند شد. توجه دادن سیاستگذاران و برنامه ریزان سطح ملی و بخشی به ابعاد فضایی و منطقه ای در برنامه ریزی های کلان وملی وآگاهی از اینکه نگاه بخشی بر نظام برنامه ریزی کشور، ممکن است به عدم تعادل های منطقه ای بالایی در جغرافیای خود بویژه در میان بخش های شهری و روستایی منجر شود.

تاریخچه نشریه

مجله دانش و توسعه در زمینه علوم اقتصادی با درجه علمی-پژوهشی، از سال 1373 بدون وقفه در حال چاپ می باشد.این مجله از سال 1387 از دو فصلنامه به فصلنامه تغییر یافته است. مجله علمی پژوهشی دانش و توسعه پس از گذشت پانزده سال از زمان انتشار تاکنون تعداد قابل توجهی مقالات علمی – پژوهشی در حوزه علوم مختلف از جمله اقتصاد ، مدیریت، علوم سیاسی، حسابداری و حقوق ایران و جهان را منتشر نموده است و از این جهت نقش بسزایی را در ارتقای مطالعات علمی پژوهشی ایفاء نموده است. با توجه به مصوبات کمیسون محترم بررسی نشریات علمی پژوهشی کشور مبنی بر تفکیک مجلات و حرکت در جهت تخصصی شدن آنها، اعضای محترم هیات تحریریه با توجه به آنکه هر مجله علمی پژوهشی به ازاء هر5 سال سابقه می تواند یک عنوان مجله جدید دیگر نیز منتشر نماید، تصمیم گرفتند تا امر فوق را اجرائی نمایند. لذا پس از طرح مسأله واخذ موافقت از کمیسیون محترم بررسی نشریات علمی کشور ، مجله دانش و توسعه بعد از این تحت این نام منتشر نشده بلکه با حفظ امتیاز علمی ، با سه عنوان جدید علمی – پژوهشی به شرح زیر منتشر خواهد گردید. 1- مجله دو فصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای با سردبیری آقای دکتر مصطفی سلیمی فر 2- مجله دو فصلنامه اقتصاد پولی مالی، با سردبیری آقای دکتر محمود هوشمند 3- مجله دو فصلنامه حقوق اقتصادی با سردبیری آقای دکتر حسین صابری مجله علمی- پژوهشی (دوفصلنامه) اقتصاد وتوسعه منطقه ای ، یکی از سه عنوان مجله جدیدی است که در سال 1390 از مجله علمی- پژوهشی دانش و توسعه سابق منشعب گردیده است و نخستین شماره آن در ابتدای سال 1391 به چاپ رسید. این دوفصلنامه مقاله‌های تخصصی در زمینه اقتصاد(موضوعات مربوط به توسعه مناطق داخلی کشور وکشورهای منطقه )را که تاکنون منتشر نشده باشند، را به چاپ میرساند. لذا از تمامی صاحب نظران و اساتید محترمی که در این زمینه مقالاتی آماده نموده اند، دعوت به همکاری مینماید .

حوزه و تخصص نشریه

مجله علمی پژوهشی اقتصاد وتوسعه منطقه ای مقاله‌های تخصصی در زمینه اقتصاد(موضوعات مربوط به توسعه مناطق داخلی کشور وکشورهای منطقه )را که تاکنون منتشر نشده باشند، می‌پذیرد.