• نام : تماس اصلی
  • آدرس پستی : نشانی پستی : پردیس دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده علوم اداری واقتصادی ص پ :1357 کد پستی :9177948951
    تلفن:05118813090
    دورنگار:05118829584
  • بخش یا واحد: مدیر اجرایی
  • دانشگاه : دانشگاه فردوسی مشهد
  • تلفن 8806308-0511
  • نام : کدخدایی
  • تلفن 0511-8806308