نشریه های علمی انتشارات

آدرس پستی

نشانی پستی : پردیس دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده علوم اداری واقتصادی ص پ :۱۳۵۷ کد پستی :۹۱۷۷۹۴۸۹۵۱
تلفن:۰۵۱۱۸۸۱۳۰۹۰
دورنگار:۰۵۱۱۸۸۲۹۵۸۴تماس اصلی

مدیر اجرایی: تماس اصلی
دانشگاه فردوسی مشهد
نشانی پستی : پردیس دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده علوم اداری واقتصادی ص پ :۱۳۵۷ کد پستی :۹۱۷۷۹۴۸۹۵۱
تلفن: ۸۸۰۶۳۰۸-۰۵۱۱
فاکس: ۰۵۱۱-۸۸۲۹۵۸۴
ایمیل: erd@um.ac.ir


تماس با پشتیبانی

کدخدایی
تلفن: ۰۵۱۱-۸۸۰۶۳۰۸
ایمیل: erd@um.ac.ir