• نام : تماس اصلی
 • آدرس پستی : نشانی پستی : پردیس دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده علوم اداری واقتصادی ص پ :1357 کد پستی :9177948951
  تلفن:05118813090
  دورنگار:05118829584
 • بخش یا واحد: مدیر اجرایی
 • دانشگاه : دانشگاه فردوسی مشهد
 • تلفن 8806308-0511
 • فاکس 0511- 8829584
 • نام : کدخدایی
 • تلفن 0511-8806308