نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۲۳, شماره. ۱۱,(۱۳۹۵): دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای بهار وتابستان ۱۳۹۵

عنوان مقاله: تأثیر آستانه‌ای بدهی‌های خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای گروه D۸: مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR)


صفحات: 89-120

DOI: 10.22067/erd.v23i11.51119

چکیده
این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین مدل‌های تغییر رژیمی، تأثیر آستانه‌ای بدهی‌های خارجی را بر رشد اقتصادی کشورهای گروه D۸ طی دورۀ زمانی ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۳ مورد بررسی قرار داده است. به این منظور از متغیر بدهی‌های خارجی کل به‌صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی به‌عنوان شاخص بار بدهی و متغیر انتقال استفاده شده است. نتایج آزمون خطی‌بودن، قویاً وجود رابطۀ غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه را نشان می‌دهد. هچنین لحاظ‌نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه‌ای که بیان‌گر یک مدل دورژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه کفایت می‌کند. نتایج نشان می‌دهد که حد آستانه‌ای ۱۲/۳۴ درصد است و پارامتر شیب نیز ۸۳/۱ برآورد شده است. در رژیم اول بدهی‌های خارجی تأثیر منفی اندکی بر رشد اقتصادی دارد که پس از عبور از حد آستانه‌ای، در رژیم دوم این تأثیرگذاری منفی افزایش می‌یابد. لذا بدهی‌های خارجی نه‌تنها نقش برجسته‌ای در تسریع رشد اقتصادی کشورهای گروه D۸ ایفا نمی‌کند؛ بلکه افزایش آن مانعی در جهت رشد اقتصادی این کشورهاست.

کلمات کلیدی:   بدهی‌های خارجی؛ رشد اقتصادی؛ کشورهای گروه D8 ؛ مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR).

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 106

بازدید: 522

تاریخ دریافت: 1394/08/12 , تاریخ پذیرش: 1395/11/24 , تاریخ انتشار: 1395/11/24

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

ارجاعات