نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۲۳, شماره. ۱۱,(۱۳۹۵): دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای بهار وتابستان ۱۳۹۵

عنوان مقاله: تعیین درجه توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان خوزستان از نظر شاخص‌های بهداشتی-درمانی در دو مقطع زمانی ۱۳۸۷ و ۱۳۹۲


صفحات: 146-166

DOI: 10.22067/erd.v23i11.55797

چکیده
نابرابری‌های منطقه‌ای در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی یکی از موانع مهم توسعه محسوب می‌شود. برای توسعه متوازن و کاهش نابرابری‌ها و تخصیص بهینه منابع در مناطق و یا شهرهای مختلف، شناخت وضعیت هر منطقه نسبت به مناطق دیگر، برای سیاست‌گذاران بسیار اهمیت دارد. هدف این مقاله مطالعه و بررسی وضعیت توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان خوزستان در زمینه شاخص‌های بهداشتی درمانی با استفاده از روش تاکسونومی عددی می‌باشد. در این پژوهش، با استفاده از ۳۶ شاخص بهداشتی درمانی به تعیین درجه توسعه‌یافتگی در سطح شهرستان‌های استان خوزستان در دو مقطع زمانی ۱۳۸۷ و ۱۳۹۲ به صورت مقایسه‌ای مبادرت گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد؛ بر اساس متغیرهای مرتبط با شاخص بهداشتی درمانی در سال ۱۳۸۷، شهرستان‌های بهبهان و رامشیر به ترتیب با دارا بودن ضریب توسعه‌یافتگی ۵۸۸۵/۰ و ۰۰۸۳/۱، به عنوان برخوردارترین و محروم‌ترین شهرستان‌های استان و در سال ۱۳۹۲، بهبهان و بندر ماهشهر به ترتیب با دارا بودن ضریب توسعه‌یافتگی ۷۲۳۵/۰ و ۹۷۴۲/۰، به عنوان توسعه‌یافته‌ترین و محروم‌ترین شهرستان‌های استان خوزستان محسوب گردیده‌اند. علاوه بر این نتایج نشان می‌دهد که در فاصله سال‌های مذکور، نابرابری در بین شهرستان‌های استان خوزستان کاهش یافته است.

کلمات کلیدی:   برنامه ریزی منطقه ای؛توسعه یافتگی، ضریب نابرابری؛ شاخص بهداشتی درمانی؛ تاکسونومی عددی، استان خوزستان.

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 147

بازدید: 284

تاریخ دریافت: 1395/02/19 , تاریخ پذیرش: 1395/11/24 , تاریخ انتشار: 1395/11/24

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

ارجاعات