نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • مقالات پژوهشی

 • بررسی ارتباط متقابل بخش کشاورزی با سایر بخش‌های اقتصاد استان‌های خراسان  بدون عنوان    دانلود : 5774
  ناصر شاهنوشی
  بازدید: 920
  بررسی تأثیر افزایش قیمت برق و سایر حامل‌های انرژی بر تقاضای برق بخش صنعت در ایران با استفاده از روش تعادل عمومی محاسبه‌پذیر  بدون عنوان    دانلود : 2321
  علی طاهری فرد
  بازدید: 832
  بررسی اثر اندازه دولت بر فساد؛ با تأکید بر نقش دموکراسی در منطقه منا  بدون عنوان    دانلود : 7060
  سمیرا زیدی زاده
  بازدید: 1452
  اثر بحران مالی ۲۰۰۹-۲۰۰۷ بر همگرایی تجاری کشورهای توسعه یافته (مطالعه موردی: OECD)  بدون عنوان    دانلود : 6974
  علیرضا شکیبایی
  بازدید: 1197
  بررسی رابطه علّی بین متغیّرهای عمده کلان اقتصادی و آلودگی محیطی در کشورهای منتخب (روش پانل دیتا)  بدون عنوان    دانلود : 7657
  محمدرضا محمدوندناهیدی
  بازدید: 931
  بررسی تأثیر نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری غیر نفتی ایران در روابط تجاری با کشور آلمان  بدون عنوان    دانلود : 7168
  فرزانه احمدیان یزدی
  بازدید: 1156