لیست داوران منتصب

 • ابراهیم علی رازینی
 • احمد شاهیوندی
 • بهرام سحابی
 • حسن تحصیلی
 • زهرا افشاری
 • سید عبدالمجید جلایی
 • عبداله خشنودی
 • علی امیری
 • مجید مداح
 • محمد جواد رزمی
 • محمد سلیمانی
 • محمد لشکری
 • مرتضی اکبری
 • مصطفی عمادزاده
 • مهدی بهنامه
 • مهدی طغیانی دولت آبادی
 • پرویز نصیرخانی
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات پژوهشی

مقالات پژوهشی

رتبه بندی کشورهای در حال توسعه براساس شاخص رضایتمندی

همایون شیرازی, کریم آذربایجانی, میرهادی حسینی کندلجی, سارا مردیها

بررسی تاثیر عضویت در سازمان تجارت جهانی بر بخش کشاورزی ایران

جواد خلیل زاده, حسن حیدری, حمیدرضا فعالجو, سیدجمال الدین محسنی زنوز