فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات پژوهشی

مقالات پژوهشی

رتبه بندی کشورهای در حال توسعه براساس شاخص رضایتمندی

همایون شیرازی; کریم آذربایجانی; میرهادی حسینی کندلجی; سارا مردیها

بررسی تاثیر عضویت در سازمان تجارت جهانی بر بخش کشاورزی ایران

جواد خلیل زاده; حسن حیدری; حمیدرضا فعالجو; سیدجمال الدین محسنی زنوز