نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • مقالات پژوهشی

 • تمایزات منطقه‌ای در مزیت نسبی و شاخص‌های توسعه پایدار  PDF    دانلود : 5836
  محمدعلی فیض پور ; ابوالفضل شاه محمدی مهرجردی
  بازدید: 1097
  تحلیل تأثیر اجزاء مخارج دولتی بر توسعه و رفاه: مقایسه تطبیقی کشورهای منتخب توسعه‌یافته و درحال‌توسعه  PDF    دانلود : 4002
  صادق بختیاری ; رزیتا مویدفر ; علی سرخوش سرا
  بازدید: 1330
  آزمون فرضیه لویاتان برای کشورهای منتخب درحال‌توسعه  PDF    دانلود : 3406
  محمد علیزاده ; ابوالقاسم گلخندان
  بازدید: 1086
  ارزیابی کارایی شرکت هواپیمایی ماهان در مقایسه با شرکت های هواپیمایی عضو یاتا در منطقه خاورمیانه و آفریقا  PDF    دانلود : 2856
  مصطفی کاظمی ; امیرحسین باقریه مشهدی
  بازدید: 1223
  بررسی رابطه بین توسعه اقتصادی و نابرابری جنسیتی در استان‌های ایران  PDF    دانلود : 3389
  سید محمد جواد رزمی ; شراره کاوسی
  بازدید: 1376
  نقش محیط کسب‌وکار و آزادی اقتصادی در رشد اقتصادی کشورهای منتخب با رویکرد داده‌های تابلویی (۲۰۱۳-۲۰۰۴)  PDF    دانلود : 2713
  روح اله بابکی ; مصطفی سلیمی فر
  بازدید: 848
  تحلیل عوامل مؤثر بر تجارت درون صنعتی ایران با بلوک‌های منطقه‌ای  PDF    دانلود : 3108
  امیر رضا سوری
  بازدید: 832
  بررسی اثر شوک های تروریسم بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منطقه منا  PDF    دانلود : 3420
  بهزاد سلمانی ; حسین پناهی ; عذرا جمشیدی
  بازدید: 1251
  تأثیر جهانیشدن بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب MENA با استفاده از روش GMM  PDF    دانلود : 3684
  جابر بهرامی ; مصیب پهلوانی
  بازدید: 998
  اثر نا اطمینانی نرخ ارز بر تقاضای واردات کشورهای عضو منا  PDF    دانلود : 3602
  مهدی بهراد امین ; غلامرضا زمانیان
  بازدید: 1066