این مجله در پایگاهای زیر نمایه می شود. پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) پایگاه اطلاعات علمی جهاددانشگاهی(SID) بانک اطلاعات نشریات کشور(Magiran) اقتصاد وتوسعه منطقه ای مجله دانشکده علوم اداری واقتصادی صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد مدیر مسئول : دکتر محمد حسین مهدوی عادلی سردبیر: دکتر مصطفی سلیمی فر هیات تحریریه: نام ونام خانوادگی رشته تحصیلی درجه علمی محل خدمت دکتر حمید ابریشمی اقتصاد استاد دانشگاه تهران دکتر صادق بختیاری اقتصاد استاد دانشگاه اصفهان دکتر منصور زراء نژاد اقتصاد استاد دانشگاه شهید چمران اهواز دکتر مصطفی سلیمی فر اقتصاد استاد دانشگاه فردوسی مشهد دکتر رامپور صدر نبوی اقتصاد استاد دانشگاه فردوسی مشهد دکتر ابراهیم گرجی اقتصاد استاد دانشگاه تهران دکتر محمدرضا لطفعلی پور اقتصاد استاد دانشگاه فردوسی مشهد دکتر محمد حسین مهدوی عادلی اقتصادصنعتی استاد دانشگاه فردوسی مشهد مدیر اجرایی: محمد کدخدایی ویراستار فارسی : دکترجواد میزبان ویراستارلاتین : دکتر رضا پیش قدم تنظیم و صفحه آرایی: رحمان اسدی شمارگان: 250 قیمت:15000 ریال شماره پروانه نشر: 10352/ 124 تاریخ 8/10/ 1377 پست الکترونیکی : erd@um.ac.ir نشانی پستی : پردیس دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده علوم اداری واقتصادی ص پ :1357 کد پستی :9177948951 آدرس اینتر نتی : http//jm.um.ac.ir براساس نامه شماره 105-33/11/3/89 مورخ 14/12/89 کمیسیون نشریات علمی کشور، مجله اقتصاد وتوسعه منطقه‌ای دارای درجه علمی پژوهشی می‌باشد شرایط پذیرش مقاله‌ها مجله علمی پژوهشی اقتصاد وتوسعه منطقه‌ای مقاله‌های تخصصی در زمینه اقتصاد(موضوعات مربوط به توسعه مناطق داخلی کشور وکشورهای منطقه )را که تاکنون منتشر نشده باشند، می‌پذیرد. در مقاله‌های ارسالی باید نکات زیر رعایت شوند. الف: جهت ارسال مقاله می‌توانید از طریق سامانه مجلات دانشگاه فردوسی مشهد آدرسjm.um.ac.ir اقدام نمایید. ب: روش تحریر متن مقاله بر روی کاغذ سفید بدون مارک (A4) براساس شیوه نامه فرهنگستان زبان وادب فارسی با حروف خوانا و تیره تایپ شود. کلیه صفحات مقاله از جمله صفحاتی که شامل جداول، تصاویر و نمودارها هستند دارای قطع یکسان باشند. در متن مقاله تا حد امکان از نوشتن کلمات خارجی خودداری شود. کلیه صفحات مقاله دارای شماره بوده و از 20 صفحه تجاوز نکند. ج: نحوه تهیه مقاله هر مقاله تخصصی بایستی تحت نرم افزار Word و دارای چکیده فارسی واژگان کلیدی، طبقه بندی JEL، مقدمه، مواد و روش، نتایج بحث، منابع مورد استفاده و یک خلاصه به زبان انگلیسی بوده و اصول زیر در آن رعایت شود: 1- مشخصات نویسنده یا نویسندگان شامل: نام و نام خانوادگی، سمت، محل خدمت، عنوان و درجه علمی، تاریخ و محل انجام تحقیق و معرفی نویسنده مسئول بر روی یک صفحه جداگانه بدون شماره نوشته شود. 2- عنوان مقاله (حداکثر در ده کلمه) در وسط صفحه اول نوشته شود. اگر مقاله قسمتی از یک سری مقالات پی در پی باشد عنوان اصلی سری مقاله‌ها‌ همراه عنوان هر قسمت و شماره ترتیب مقاله‌ها‌ نیز ذکر گردد. 3- چکیده در عین مختصر بودن باید محتوای مقاله را برساند. در چکیده از جداول، نمودارها و کلمات اختصاری مبهم استفاده نشود. چکیده از 150 کلمه تجاوز ننموده و تمام آن در یک پاراگراف نوشته شود. 4- مقدمه شامل اطلاعات مربوط به سوابق کار، توجیه اهمیت تحقیق، کاربرد و نتیجه مورد بررسی باشد. 5- مواد و روش مورد بررسی مشخص و روشن بیان گردد. اگر روش تحقیق از یک منبع گرفته شده فقط به ذکر مأخذ اکتفا شود. 6- اگر نتایج شامل عکس، جداول و گراف می‌باشد نسخه اصلی هریک جهت مجله ارسال گردد. 7- شماره هر جدول در بالا و سمت راست آن نوشته شود. عنوان جدول گویای نتایج مندرج در آن باشد. 8- نتایج و بحث را می‌توان بطور توأم و یا مجزا از هم منظور کرد. بحث شامل تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده در ارتباط با تحقیق موردنظر باشد. 9- منابع مورد استفاده شامل جدیدترین اطلاعات در زمینه موردنظر باشد. فهرست منابع به ترتیب الفبا نام خانوادگی نویسندگان مقاله‌ها‌ مرتب و شماره گذاری شود. وقتی از چند اثر مختلف یک نویسنده استفاده می‌شود ترتیب شماره گذاری این مقاله‌ها برحسب سال انتشار آنها از قدیم به جدید انجام گیرد. الف: مجلات و نشریات: نام نویسنده (نام خانوادگی، نام)، سال، عنوان مطلب، نام نشریه، شماره جلد، شماره نشریه و صفحه. ب: کتب: نام نویسنده، سال انتشار، عنوان کتاب، نام مترجم، نوبت چاپ، محل نشر و ناشر. 10- چکیده انگلیسی بایستی برگردان کامل و دقیق چکیده فارسی و در یک صفحه مجزا، شامل عنوان اصلی مقاله، نام نویسندگان، آدرس و عنوان علمی آنان، واژگان کلیدی و طبقه بندی JEL نوشته شود. د: سایر موارد 1- مسئولیت هر مقاله از نظر محتوای علمی و نظرات مطرح شده در متن آن، به عهده نویسنده و یا نویسندگان مسئول مقاله خواهد بود. 2- تا قبل از پایان مراحل نهایی چاپ، در صورتی که مشخص گردد مقاله منتخب به هر شکلی در جای دیگری به چاپ رسیده است از انتشار آن جلوگیری خواهد شد. 3- در صورتی که مقاله برای چاپ پذیرفته نشود در بخش بایگانی مجله محفوظ خواهد بود و به نویسنده برگردانده نخواهد شد. 4- مقاله‌ها توسط هیأت تحریریه و با همکاری متخصصان داوری شده و در صورت تصویب بر طبق ضوابط خاص مجله به نوبت، چاپ خواهد شد. 5- مجله در رد یا قبول و حک و اصلاح مقاله‌ها اختیار تام دارد. دریافت مقالات فقط به صورت الکترونیکی امکان پذیر است.

با اتکا به الطاف بیکران الهی و همکاری صادقانه اندیشمندان، اساتید و رهروان راه علم و پژوهش موفق شدیم که دوازدهمین شماره مجله اقتصاد وتوسعه منطقه¬ای را منتشر نماییم. این شماره مشتمل بر شش مقاله است که پس از ارزیابی اولیه هیات تحریریه، ارسال به داوران محترم، انجام اصلاحات درخواستی آنان توسط نویسندگان و بالاخره دریافت نظرات مساعد داوران، برای چاپ در این شماره توسط هیأت تحریریه انتخاب شدند. اولین مقاله در پی مطالعه اثرگذاری ویژگی‌های یادگیری منطقه‌ای بنگاه‌ها بر نوآوری آن‌هاست. روش جمع‌آوری داده‌ها در این تحقیق مصاحبه با مدیران بنگاه‌های صنعتی به کمک پرسشنامه نیمه ساختمند بوده و داده‌ها به کمک نرم‌افزار SPSS و با استفاده از رگرسیون چندگانه تحلیل شده‌اند. بر مبنی این مطالعه اثر گذاری برخی از متغیرهای یادگیری منطقه‌ای شامل اندازه بنگاه‌ها، رقابت بین بنگاهی، به کارگیری نیروی کار ماهر محلی و زیرساخت‌های نهادی علمی در نوآوری بنگاه‌های مورد مطالعه معنی دار شناخته شد و %44 از تغییرات نوآوری بنگاه‌ها نتیجه تغییر در مؤلفه‌های یادگیری منطقه‌ای آن‌ها (ضریب همبستگی 0.662) محاسبه گردید. دومین مقاله با عنوان « بررسی اثرات نا متقارن قیمت مسکن بر مصرف خانوارهای شهری در استان‌های ایران، طی دوره 1393-1385 »می‌باشد. برای این منظور، با برسی دو الگو، ابتدا اثر تکانه قیمت مسکن بر مصرف خانوارهای شهری و سپس با وارد کردن تکانه‌های مثبت و منفی، اثرات نا متقارن آن‌ها با استفاده از رویکرد خود بازگشت برداری پنل (Panel VAR) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش، بیانگر آن است که اثر تغییرات قیمت مسکن بر مصرف خانوارهای شهری در استان‌های ایران، طی دوره مورد بررسی، منفی و معنادار می‌باشد. همچنین بررسی اثرات نا متقارن تکانه قیمت مسکن، اثر منفی و معنادار در تکانه مثبت و اثر مثبت و معنادار در تکانه منفی قیمت مسکن نشان داده است. بررسی تابع واکنش آنی ناهمبسته (OIRF)، حاکی از آن است که تکانه قیمتی مثبت اثر گذارتر از تکانه قیمتی منفی بر مصرف می‌باشد؛ بنابراین بر اساس پژوهش حاضر، اثر نامتقارن تکانه مسکن بر مصرف خانوار شهری تأیید گردیده است. به طور کلی، خانوارهای شهری در استان‌های ایران در دوره مزبور در مواجهه با سود و زیان‌های احتمالی سرمایه، رفتار پس انداز خویش را تغییر خواهند داد. نتایج حاصل نشان دهنده افزایش گرایش به پس انداز خانوارهای شهری و افزایش عدم اطمینان به تغییرات ثروت طی دوره مزبور است. مقاله سوم به سنجش تأثیر شاخص رقابت پذیری GCI بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته برگزیده می پردازد. شاخص رقابت¬پذیری (GCI)، از 113 نشانگر تشکیل شده است. این نشانگرها در 12 رکن نهادها، زیرساخت، فضای کلان اقتصادی، بهداشت و آموزش ابتدایی، آموزش تکمیلی، کارایی بازار کالا، کارایی بازار کار، توسعه بازار مالی، آمادگی¬های فناوری، اندازه بازار، تکامل کسب و کار و نوآوری گروه¬بندی شده است. 12 رکن مذکور نیز در سه زیرشاخص نیازهای اساسی، افزایش دهنده کارایی و نوآوری و عوامل تکامل که سه مرحله اصلی توسعه می¬باشند، قرارگرفته¬اند. در این مطالعه، میزان تأثیر شاخص رقابت¬پذیری بر رشد اقتصادی کشورهای برگزیده اندازه¬گیری شده¬ است. برای این کار، داده¬های 42 کشور جهان در دوره 2014-2010 به¬صورت پانل دیتا جمع¬آوری و مدل ارائه شده، برآورد گردیده ¬است. نتایج برآورد مدل نشان می¬دهد که تأثیر نمره شاخص رقابت¬پذیری بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته برگزیده مثبت و معنی دار بوده و میزان آن به ازای 10% افزایش در نمره شاخص رقابت¬پذیری 32588/17 درصد از رشد اقتصادی است. این مقدار برای کشورهای در حال توسعه برگزیده و نوظهور 49522/15 است. درمقاله چهارم باعنوان «سنجش توسعه زیرساخت‌های انرژی و ارتباطات نواحی روستایی در لرستان» محقق، برای ارزیابی شهرستان‌های استان لرستان به لحاظ شاخص‌های توسعه‌مندی زیرساخت‌های انرژی و ارتباطات، با استفاده از مدل پرومته. شاخص‌های مستخرج از منابع رسمی منتشر شده (نظیر فرهنگ آبادی‌های استان لرستان) به صورت نسبت تنظیم شده اند و برای وزندهی به آن‌ها از روش تحلیل شبکه ای استفاده کرده است. در رویکرد پژوهش و با استفاده از ابزار VP ، ارزیابی و دید یک پارچه نسبت به شاخص‌های توسعه و شهرستان‌های استان (به‌مثابه گزینه ها)، مطابق با تحلیل های GAIA و GAIAWEB عملی می‌شود. لذا از نرم‌افزارهایVisual PROMETHEE و Super Decisions برای تحلیل داده ها استفاده شده است. مطابق با نتایج کلی به دست آمده از مقایسه نسبی شهرستان‌ها، تنها 4 شهرستان دارای ارزش خالص مثبت بوده‌اند که در این میان، شهرستان بروجرد با جریان خالص 0.089 ، بالاترین میزان برخورداری از امکانات زیرساختی را در نواحی روستایی خود دارد. درمقاله پنجم تعیین الگوی اسلامی-ایرانی امنیت غذایی مناطق روستاهایی کشور بامطالعه در جنوب استان کرمان انجام گرفت. این تحقیق از نوع بنیادی-کاربردی است که با روش اسنادی به‌منظور تبیین مفاهیم کلیدی امنیت غذایی، به‌ویژه از منظر فرهنگ ایرانی و دین اسلام و همچنین با یک مطالعه میدانی با روش پیمایش انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد، امنیّت غذایی افراد موردمطالعه در وضعیت «ضعیفی» قرار دارد که بیانگر توجه کم آن‌ها به "الگوی اسلامی- ایرانی امنیّت غذایی روستایی" است، که امنیت غذائی آنان با شناسایی راهبردهای تحقق آن میسر می‌گردد. راهبردهای مبتنی بر نتایج این تحقیق نشان داد که راهبردهای دوازده‌گانه مشخص‌شده در این تحقیق، در سه دسته "فرهنگ تغذیه"، "نگرش شناختی" و "تمایل به مصرف مواد غذایی" برای تأمین امنیّت غذایی خانوارهای روستایی قابل‌شناسایی است. اجرای این راهبردها، مستلزم تعریف مأموریت‌های متناسب با آن‌ها است که برای تغییر وضعیت موجود امنیت غذایی خانوارهای روستایی به مطلوب ضروری است که در این مقاله مشخص‌شده است. مقاله ششم به بررسی دلالت های اقتصاد نهادگرای جدید برای تجویز دولت مطلوب در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت پرداخته است .این پژوهش با نقش نهادی نفت در اقتصاد ایران به آسیب شناسی اقتصاد ایران از منظر اقتصاد نهادگرا پرداخته و دلالت های این رویکرد برای اصلاحات نهادی در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی چهارسطحی ویلیامسون نقش نفت در اقتصاد ایران را در رانت‌آلودگی و بزرگ شدن دولت و در نتیجه افت کیفیت نهادی تحلیل کرده و با توجه به پدیده کوته نگری، گسترش اقتصاد غیررسمی، برون فکنی سرمایه های مولد، دیوان‌سالاری گسترده و فقدان حقوق شفاف مالکیت، پیشنهادهایی برای تمهید دولت پاسخگو و تضمین حقوق مالکیت کارگزاران اقتصادی در جهت بسترسازی برای نیل به الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و تحقق آرمانهای قانون اساسی و اهداف سند چشم انداز توسعه (پیشرفت) جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌نماید و در پایان نتیجه می گیرد که پیش شرط ضروری پیشرفت در اقتصاد رانتی ایران، قبل از هر چیز حذف رانت نفت از طریق تغییر جایگاه نهادی آن است. این امر از طریق تدوین سیاستهای کلی اصل چهل و پنجم قانون اساسی میسر است. این اصل انفال از جمله معادن مانند نفت و گاز را در اختیار حکومت اسلامی قرار می دهد تا بر طبق‏ مصالح‏ عامه‏ نسبت‏ به‏ آنها عمل‏ نماید. تدوین و ابلاغ سیاستهای کلی بهره برداری از این منابع امکان اصلاح جایگاه نهادی نفت را فراهم ساخته و نقش نهادی دولت را بهبود می بخشد. مصطفی سلیمی¬فر سردبیر


فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره