نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • مقالات پژوهشی

 • مطالعه تأثیر شاخص‌های توسعه ای بر پذیرش و استفاده از فن‌آوریهای ارتباطی و اطلاعاتی(ICTs.) در بین کشورهای منتخب آسیایی  PDF    دانلود : 5307
  Hossein AیGharpur ; Parviz Mohamadzadeh ; Salar Jalilpoor
  بازدید: 450
  مقایسه تحلیل خصوصی و اجتماعی دوگانه سوز کردن اتومبیل‌های سواری (مورد مطالعه: تاکسی های شهر مشهد)  PDF    دانلود : 5429
  مهدی خداپرست مشهدی ; نسیم عربیان
  بازدید: 473
  تحلیل یکپارچگی میان دو کشور ایران و ترکیه  PDF    دانلود : 5238
  علیرضا شكیبائی ; فاطمه كبری بطا ; سمیه حیدرآبادی
  بازدید: 631
  تأثیر افزایش سرمایه بر افزایش بهرهوری واحدهای صنعتی استان خراسان رضوی (طی دوره ۱۳۸۶-۱۳۸۲)  PDF    دانلود : 5511
  حمیده سلیمی فر ; مصطفی سلیمی فر ; محمدرضا شورورزی ; سید سعید ملک‌الساداتی
  بازدید: 770
  اثر سرمایه گذاری مسکونی و غیرمسکونی بر GDP در اقتصاد باز: مطالعۀ موردی ایران  PDF    دانلود : 5502
  علی اکبر قلی زاده ; جواد براتی
  بازدید: 797
  بررسی توسعه پایدار از دیدگاه اقتصادی و محیطی با تمرکز بر جایگاه مسکن (نمونه موردی:‌ مسکن بافت قدیم شهر بوشهر)  PDF    دانلود : 6261
  مهران علی الحسابی ; سید باقر حسینی ; فاطمه نسبی
  بازدید: 1980
  تخمین خط فقر در استان خوزستان (سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۵)  PDF    دانلود : 6522
  سید مرتضی افقه ; طلیعه قنواتی فر
  بازدید: 439