مقالات پژوهشی

مقالات پژوهشی

تحلیل یکپارچگی میان دو کشور ایران و ترکیه

علیرضا شكیبائی, فاطمه كبری بطا, سمیه حیدرآبادی
بازدید: 25

تأثیر افزایش سرمایه بر افزایش بهرهوری واحدهای صنعتی استان خراسان رضوی (طی دوره 1386-1382)

حمیده سلیمی فر, مصطفی سلیمی فر, محمدرضا شورورزی, سید سعید ملک‌الساداتی
بازدید: 15

تخمین خط فقر در استان خوزستان (سالهای 1376 تا 1385)

سید مرتضی افقه, طلیعه قنواتی فر
بازدید: 17