مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
دوره 25 شماره 16 (1397): پژوهش های اقتصاد و توسعه منطقه ای پاییز و زمستان 1397 تمایل به پرداخت افراد جهت تأمین نیازهای عمومی شهری از طریق بخش سوم (مطالعه موردی: شهر اصفهان)
( مهدی طغیانی ; سمیه مهدوی ; آرمان روشندل )
5 چکیده   1
دوره 25 شماره 16 (1397): پژوهش های اقتصاد و توسعه منطقه ای پاییز و زمستان 1397 اثر تجارت و سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی بر انتشار آلایندگی در کشورهای درحال‌توسعه
( خلیل جهانگیری ; علی رضازاده )
4 چکیده   6
دوره 25 شماره 16 (1397): پژوهش های اقتصاد و توسعه منطقه ای پاییز و زمستان 1397 مقایسه تطبیقی پیچیدگی اقتصادی کشورهای منتخب در بستر نظام ملی نوآوری
( محمد مهدی احمدیان دیوکتی ; حسنعلی آقاجانی ; میثم شیرخدایی ; امیرمنصور طهرانچیان )
3 چکیده   4
دوره 25 شماره 16 (1397): پژوهش های اقتصاد و توسعه منطقه ای پاییز و زمستان 1397 شناسایی موانع نقش‌آفرینی عشایر در تولید ملی با رویکرد «توازن حق‌مدار»
( علی سعیدی ; محمد عندلیب ; جواد کجوری هرج )
3 چکیده   2
دوره 24 شماره 13 (1396): دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای بررسی اثر مالیات بر ارزش افزوده بر تورم در استان¬های ایران (1392-1387)
( حبیب انصاری سامانی ; راضیه داووی )
3 چکیده   PDF
دوره 22 شماره 10 (1394): اقتصاد و توسعه منطقه ای مطالعه تأثیرپذیری ارزش و میزان عرضه ی صادرات صنعتی از کیفیت نهادی کشورها (مطالعه موردی کشورهای در حال توسعه منتخب)
( فاطمه خانی ; محمود هوشمند )
2 چکیده   PDF
دوره 24 شماره 14 (1396): دوفصلنامه پژوهش های اقتصاد وتوسعه منطقهای ناهمخوانی تحصیل-شغل در بازار کار ایران
( اکرم درتومی ; مصطفی سلیمی فر ; سعید ملک الساداتی )
2 چکیده   PDF
دوره 23 شماره 12 (1359): دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای سنجش تأثیر شاخص رقابت¬پذیری GCI بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و توسعه¬ یافته برگزیده
( صادق بافنده ایمان دوست ; علی مفیدی )
2 چکیده   PDF
دوره 25 شماره 15 (1397): دوفصلنامه پژوهش های اقتصاد وتوسعه منطقه ای بررسی نقش متغیرهای مؤثر بر شاخص رفاه مؤسسه لگاتیوم با رویکرد لاجیت ترتیبی
( حسین محمدی ; مهدی محمودی )
2 چکیده   PDF
دوره 25 شماره 16 (1397): پژوهش های اقتصاد و توسعه منطقه ای پاییز و زمستان 1397 بررسی عملکرد مصرف انرژی در استان‎های ایران: تحلیل تجزیه شاخص
( زین العابدین صادقی ; سید عبدالمجید جلایی ; مهلا نیک روش )
2 چکیده   3