نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله
سال. ۲۲, شماره. ۹,(۱۳۹۴): اقتصاد و توسعه منطقه ای آزادسازی تجاری و نابرابری دستمزد بین نیروی کار شهری و روستایی چکیده   PDF
یونس گلی , علی فلاحتی , حسین گلی
سال. ۲۱, شماره. ۸,(۱۳۹۳): اقتصاد وتوسعه منطقه ای آزمون فرضیه لویاتان برای کشورهای منتخب درحال‌توسعه چکیده   PDF
محمد علیزاده , ابوالقاسم گلخندان
سال. ۱۳۹۱, شماره. ۴,(۱۹): مجله اقتصاد و توسعه منطقه ای اثر بحران مالی ۲۰۰۹-۲۰۰۷ بر همگرایی تجاری کشورهای توسعه یافته (مطالعه موردی: OECD) چکیده   بدون عنوان
علیرضا شکیبایی
سال. ۱۸, شماره. ۱,(۱۳۹۰): اقتصاد و توسعه منطقه ای اثر سرمایه گذاری مسکونی و غیرمسکونی بر GDP در اقتصاد باز: مطالعۀ موردی ایران چکیده   PDF
علی اکبر قلی زاده , جواد براتی
سال. ۱۳۹۲, شماره. ۵,(۲۰): اقتصاد و توسعه منطقه ای اثر شاخص های حکومتی و سرمایه گذاری خارجی بر سرمایه گذاری خصوصی در کشورهای آسیایی چکیده   بدون عنوان
حکیمه هاتف
سال. ۲۱, شماره. ۸,(۱۳۹۳): اقتصاد وتوسعه منطقه ای اثر نا اطمینانی نرخ ارز بر تقاضای واردات کشورهای عضو منا چکیده   PDF
مهدی بهراد امین , غلامرضا زمانیان
سال. ۲۲, شماره. ۱۰,(۱۳۹۴): اقتصاد و توسعه منطقه ای اثربی ثباتی اقتصاد کلان بر نرخ باروری زنان در ایران (با کاربرد داده های پانل استانی) چکیده   PDF
زهرا افشاری
سال. ۲۱, شماره. ۷,(۱۳۹۳) ارائه نظام بازنشستگی اندوخته جزئی به عنوان یک نهاد مالی در قالب یک الگوی نسل های همپوشان ۵۵ دوره ایی چکیده   بدون عنوان   بدون عنوان
مجید دشتبان , امیر جباری
سال. ۱۸, شماره. ۲,(۱۳۹۰): اقتصاد و توسعه منطقه ای ارائه یک الگوی اقتصاد سنجی جهت بررسی تأثیر سیاست‌های تمرکز زدایی برنامه سوم توسعه کشور بر رشد اقتصادی چکیده   PDF
مژگان معلمی
سال. ۱۸, شماره. ۲,(۱۳۹۰): اقتصاد و توسعه منطقه ای ارزش‏گذاری آلودگی هوای مشهد (کاربرد رهیافت ارزش‌گذاری مشروط) چکیده   PDF
محمد قربانی , علی فیروززارع
سال. ۲۲, شماره. ۱۰,(۱۳۹۴): اقتصاد و توسعه منطقه ای ارزیابی شهرستان های استان خراسان رضوی بر اساس شاخص های توسعه پایدار چکیده   PDF
آمنه زارع , مسعود همایونی فر , محمد جواد رزمی
سال. ۱۳۹۱, شماره. ۳,(۱۹): مجله اقتصاد و توسعه منطقه ای ارزیابی نوسانات بازار مسکن و رابطه آن با ادوار تجاری در اقتصاد ایران چکیده   PDF
حسن تحصیلی
سال. ۲۱, شماره. ۸,(۱۳۹۳): اقتصاد وتوسعه منطقه ای ارزیابی کارایی شرکت هواپیمایی ماهان در مقایسه با شرکت های هواپیمایی عضو یاتا در منطقه خاورمیانه و آفریقا چکیده   PDF
مصطفی کاظمی , امیرحسین باقریه مشهدی
سال. ۱۸, شماره. ۲,(۱۳۹۰): اقتصاد و توسعه منطقه ای ارزیابی کارایی و روند رشد تغییرات بهره وری صنعت کاشی و سرامیک ایران چکیده   PDF
اصغر ابوالحسنی , صفر فرهنگ , علی زارع شاهی
سال. ۲۰, شماره. ۶,(۱۳۹۲) برآورد تمایل به پرداخت گردشگران برای حفاظت از میدان نقش جهان اصفهان و تحلیل عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر آن (کاربرد الگوهای پروبیت رتبه ای و توبیت) چکیده   PDF
سیده نساء موسوی , مصطفی رجبی
سال. ۲۳, شماره. ۱۱,(۱۳۹۵): دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای بهار وتابستان ۱۳۹۵ بررسی آثار اجرای سیاست های افق چشم انداز ۱۴۱۰ انرژی های تجدیدپذیر در سیستم تولید هیبرید شرکت برق منطقه ای خراسان چکیده   PDF   PDF
مهدی قائمی اصل , مصطفی سلیمی فر , مصطفی رجبی مشهدی , محمدحسین مهدوی عادلی
سال. ۱۳۹۱, شماره. ۴,(۱۹): مجله اقتصاد و توسعه منطقه ای بررسی اثر اندازه دولت بر فساد؛ با تأکید بر نقش دموکراسی در منطقه منا چکیده   بدون عنوان
سمیرا زیدی زاده
سال. ۲۰, شماره. ۶,(۱۳۹۲) بررسی اثر توسعه خوشه‌های صنعتی بر کارایی و مزیت رقابتی بنگاه‌های کوچک و متوسط(SMEs) (مطالعه موردی: خوشه فرآوری سنگ تهران) چکیده   PDF
حسین رجب پور , محمد ستاری‌فر
سال. ۲۱, شماره. ۸,(۱۳۹۳): اقتصاد وتوسعه منطقه ای بررسی اثر شوک های تروریسم بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منطقه منا چکیده   PDF
بهزاد سلمانی , حسین پناهی , عذرا جمشیدی
سال. ۲۰, شماره. ۶,(۱۳۹۲) بررسی اثر کیفیّت نهادها و عملکرد سیاست های اقتصادی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای گروه جی۸ و اوپک (رهیافت خود رگرسیون برداری در داده های تابلویی) چکیده   PDF
مجید مداح , مژده دل قندی
سال. ۱۳۹۱, شماره. ۴,(۱۹): مجله اقتصاد و توسعه منطقه ای بررسی ارتباط متقابل بخش کشاورزی با سایر بخش‌های اقتصاد استان‌های خراسان چکیده   بدون عنوان
ناصر شاهنوشی
سال. ۲۲, شماره. ۹,(۱۳۹۴): اقتصاد و توسعه منطقه ای بررسی ارتباط میان فراوانی منابع طبیعی و سرمایه انسانی در کشورهای عضو اوپک چکیده   PDF
فرزانه احمدیان یزدی , محمدحسین مهدوی عادلی
سال. ۱۸, شماره. ۲,(۱۳۹۰): اقتصاد و توسعه منطقه ای بررسی اقتصادی و تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی در استان کرمانشاه چکیده   PDF
علی فلاحتی , تحسین احمدیان
سال. ۱۳۹۱, شماره. ۴,(۱۹): مجله اقتصاد و توسعه منطقه ای بررسی تأثیر افزایش قیمت برق و سایر حامل‌های انرژی بر تقاضای برق بخش صنعت در ایران با استفاده از روش تعادل عمومی محاسبه‌پذیر چکیده   بدون عنوان
علی طاهری فرد
سال. ۱۳۹۲, شماره. ۵,(۲۰): اقتصاد و توسعه منطقه ای بررسی تأثیر تجارت خارجی بر توزیع درآمد بین هر یک از دهک های درآمدی شهری ایران چکیده   بدون عنوان
سیدعبدالمجید جلایی
1 - 25 (89) 1 2 3 4 > >>