نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله تعداد مشاهده
سال. ۱۳۹۱, شماره. ۳,(۱۹): مجله اقتصاد و توسعه منطقه ای مقایسه اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته منتخب چکیده   PDF 2688
علیرضا عرفانی
سال. ۲۱, شماره. ۷,(۱۳۹۳) بررسی و اولویت بندی عوامل جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی چکیده   بدون عنوان   بدون عنوان 2501
سیاب ممی پور ; زهرا بشارتی ; داود بهبودی
سال. ۱۸, شماره. ۱,(۱۳۹۰): اقتصاد و توسعه منطقه ای بررسی توسعه پایدار از دیدگاه اقتصادی و محیطی با تمرکز بر جایگاه مسکن (نمونه موردی:‌ مسکن بافت قدیم شهر بوشهر) چکیده   PDF 1980
مهران علی الحسابی ; سید باقر حسینی ; فاطمه نسبی
سال. ۲۱, شماره. ۷,(۱۳۹۳) سنجش شاخص های توسعة پایدار منطقه ای در استان آذربایجان غربی چکیده   بدون عنوان   بدون عنوان 1814
مصطفی محمدی ده چشمه
سال. ۱۸, شماره. ۲,(۱۳۹۰): اقتصاد و توسعه منطقه ای ارائه یک الگوی اقتصاد سنجی جهت بررسی تأثیر سیاست‌های تمرکز زدایی برنامه سوم توسعه کشور بر رشد اقتصادی چکیده   PDF 1514
مژگان معلمی
سال. ۱۳۹۱, شماره. ۴,(۱۹): مجله اقتصاد و توسعه منطقه ای بررسی اثر اندازه دولت بر فساد؛ با تأکید بر نقش دموکراسی در منطقه منا چکیده   بدون عنوان 1452
سمیرا زیدی زاده
سال. ۱۸, شماره. ۲,(۱۳۹۰): اقتصاد و توسعه منطقه ای بررسی اقتصادی و تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی در استان کرمانشاه چکیده   PDF 1431
علی فلاحتی ; تحسین احمدیان
سال. ۱۸, شماره. ۲,(۱۳۹۰): اقتصاد و توسعه منطقه ای تاثیر ریسک‏های سیاسی بر رابطه میان توسعه نظام تأمین مالی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ( مورد : کشورهای عضو گروه D-۸ ) چکیده   PDF 1423
مسلم آل‏بوسویلم ; حسین کریمی هسنیجه ; محمد نوری بخش
سال. ۲۱, شماره. ۸,(۱۳۹۳): اقتصاد وتوسعه منطقه ای بررسی رابطه بین توسعه اقتصادی و نابرابری جنسیتی در استان‌های ایران چکیده   PDF 1376
سید محمد جواد رزمی ; شراره کاوسی
سال. ۲۱, شماره. ۸,(۱۳۹۳): اقتصاد وتوسعه منطقه ای تحلیل تأثیر اجزاء مخارج دولتی بر توسعه و رفاه: مقایسه تطبیقی کشورهای منتخب توسعه‌یافته و درحال‌توسعه چکیده   PDF 1330
صادق بختیاری ; رزیتا مویدفر ; علی سرخوش سرا
1 - 10 (10)