تأثیر ساختار مالیاتی بر فقر درآمدی در اقتصاد کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)

حمید سپهردوست؛ سید احسان حسینی دوست؛ مریم بیاتانی؛ مرضیه رسولی

دوره 28، 1بهار و تابستان 21 ، شهریور 1400، ، صفحه 203-238

https://doi.org/10.22067/erd.2021.68088.1005

چکیده
  چکیده پدیده اقتصادی فقر ناشی از نابرابری درآمدی یا همان فقر درآمدی، از چالش‏های مهم کشورهای درحال‌توسعه است؛ به‌طوری‌که از عمده‏ترین اهداف اقتصادی این کشورها، اجرای سیاست‌های کاهش فقر و تعدیل توزیع درآمد و ثروت بین اقشار مختلف جامعه است. ازجمله سیاست‌های مالی دولت، توجه به ساختار مالیاتی کارا و جهت‌دهی منابع درآمدی دولت ...  بیشتر

بررسی کارایی اقتصادی تعاونی های تولیدی کشاورزی به دو روش تابع مرزی تصادفی و تحلیل پوششی داده‏ها

حمید سپهردوست

دوره 20، شماره 5 ، خرداد 1392

https://doi.org/10.22067/erd.v1392i5.30544

چکیده
  بررسی کارایی اقتصادی تعاونی های تولیدی کشاورزی به دو روش تابع مرزی تصادفی و تحلیل پوششی داده‏ها حمید سپهردوست* استادیار دانشگاه بوعلی سینا ، سید هادی یوسفی دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه دانشگاه بوعلی سینا تاریخ دریافت: 23/10/91 تاریخ پذیرش:18/4/92 چکیده شرکت های تعاونی تولیدی کشاورزی به عنوان ابزاری کارآمد ...  بیشتر