تجارت الکترونیک
مدل‌سازی عوامل مؤثر بر گسترش عرضه‌ تجارت الکترونیک در ایران با یک رویکرد تلفیقی

علی عالیور؛ محمد رضا آرمان مهر؛ محمد میرباقری جم

دوره 30، پاییز و زمستان 26 ، اسفند 1402، ، صفحه 268-298

https://doi.org/10.22067/erd.2024.82509.1183

چکیده
  تجارت الکترونیک یکی از مؤلفه­های اقتصاد دیجیتال بوده و نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورها و رفاه جامعه دارد. طوری که اثرات اقتصادی و رفاهی توسعه تجارت الکترونیک بر کسی پوشیده نیست. براین اساس، در این پژوهش موضوع مدل‌سازی توسعه تجارت الکترونیک با رویکرد تلفیقی پویایی‌شناسی سیستم و اقتصادسنجی به‌عنوان نوآوری تحقیق موردتوجه واقع ...  بیشتر