اقتصاد بین الملل
شناسایی فعالیت‌های صنعتی متمرکز دارای مزیت نسبی صادرات و تعیین بازارهای هدف (مطالعه موردی: استان بوشهر)

عاطفه احمدی؛ عبدالکریم حسین پور

دوره 30، بهار و تابستان25 ، خرداد 1402

https://doi.org/10.22067/erd.2023.80494.1164

چکیده
  شناسایی مزیت نسبی فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مختلف هر کشور امکان برنامه‌ریزی صحیحی را در اختیار برنامه‌ریزان اقتصادی قرار می-دهد. در این راستا استان بوشهر به عنوان یک منطقه مستعد به لحاظ دارا بودن پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل در زمینه‌های مختلف در برخی فعالیت‌ها از جمله فعالیت‌های صنعتی دارای مزیت نسبی است. از این‌رو در پژوهش ...  بیشتر

تعیین اولویت های سرمایه گذاری بخش خدمات و بازرگانی دراستان بوشهر

عاطفه احمدی؛ خدیجه نصرالهی؛ نعمت الله اکبری

دوره 22، شماره 10 ، اسفند 1394، ، صفحه 81-114

https://doi.org/10.22067/erd.v22i10.40695

چکیده
  شناسایی مزیت نسبی فعالیت های اقتصادی در نواحی مختلف، امکان تخصیص بهینه منابع توسط سرمایه گذاران داخلی و خارجی را فراهم می کند. بدین منظور با توجه به اهمیت جهانی شدن بخش خدمات و بازرگانی و در نتیجه افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، در این پژوهش سعی شده با استفاده از شاخص های ضریب مکان، هزینه منابع داخلی و تکنیک تلفیقی تحلیل عاملی و ...  بیشتر