1. بررسی نقش متغیرهای مؤثر بر شاخص رفاه مؤسسه لگاتیوم با رویکرد لاجیت ترتیبی

حسین محمدی؛ مهدی محمودی

دوره 25، شماره 16 ، پاییز و زمستان 1397، ، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22067/erd.v25i15.64435

چکیده
  امروزه یکی از هدف‌های اصلی سیاست‌گذاران، ارتقای کیفیت زندگی و افزایش سطح رفاه جامعه است و یکی از شاخص‌های اصلی سنجش پیشرفت کشورها، شاخص رفاه آن کشور می‌باشد. شاخص رفاه تابعی از متغیرهای مختلفی در طول زمان است که توسط محققان و مؤسسات مختلف از جمله مؤسسه لگاتیوم ارائه گردیده است. تحقیق حاضر سعی دارد با استفاده از مدل لاجیت ترتیبی ...  بیشتر