مطالعه تأثیر شاخص‌های توسعه ای بر پذیرش و استفاده از فن‌آوریهای ارتباطی و اطلاعاتی(ICTs.) در بین کشورهای منتخب آسیایی

Hossein Aیgharpur؛ Parviz Mohamadzadeh؛ Salar Jalilpoor

دوره 18، شماره 1 ، تیر 1390

https://doi.org/10.22067/erd.v18i1.13673

چکیده
  چکیده: امروزه اطلاعات نقش مهمی را در فرآیند توسعه ایفا می‌کند، بطوریکه استفاده ازفنآوری‌های اطلاعات و ارتباطات (ICT) سبب تغییر فرآیندهای کاری و شیوه‌های زندگی و فعالیت افراد شده و از طریق فراهم آوردن ابزارهای ارزان و کارا می‌توانند فرآیند توسعه کشورها را سرعت بخشند. در این راستا، هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل تعیین کننده در استفاده ...  بیشتر