تأثیر حکمرانی خوب بر آزادی اقتصادی کشورهای منتخب منطقه منا

ابوالفضل شاه آبادی؛ مهسا گنجی

دوره 22، شماره 9 ، دی 1394، ، صفحه 246-288

https://doi.org/10.22067/erd.v22i9.50926

چکیده
  ازجمله راهبرد های رشد و توسعه اقتصادی، دستیابی به آزادی اقتصادی مطلوب است. عوامل متعددی بر شاخص آزادی اقتصادی تأثیرگذار هستند؛ لذا به نظر می رسد دستیابی به آزادی اقتصادی مطلوب، در گرو شناخت دقیق عوامل تعیین کننده و مؤثر بر آن است. بهبود آزادی اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با بهبود عملکرد شاخص های نهادی ازجمله شاخص حکمرانی خوب دارد. لذا ...  بیشتر

بررسی اثر شوک های تروریسم بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منطقه منا

بهزاد سلمانی؛ حسین پناهی؛ عذرا جمشیدی

دوره 21، شماره 8 ، بهمن 1393

https://doi.org/10.22067/erd.v21i8.43933

چکیده
  چکیده هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی اثرات شوک های حاصل از متغیّرهای تولید ناخالص داخلی، درجه باز بودن تجاری و میزان حوادث تروریستی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) در قالب مدل Panel VAR است. دوره زمانی مطالعه از سال 1970 تا 2012 را شامل بوده و برآورد مدل تحقیق (Panel VAR) با استفاده از روش گشتاورهای ...  بیشتر

بررسی اثر اندازه دولت بر فساد؛ با تأکید بر نقش دموکراسی در منطقه منا

سمیرا زیدی زاده

دوره 19، شماره 3 ، خرداد 1391

https://doi.org/10.22067/erd.v1391i4.24075

چکیده
  بررسی اثر اندازه دولت بر فساد؛ با تأکید بر نقش دموکراسی در منطقه منا نظر دهمرده دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان محمد علیزاده استادیار دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه لرستان سمیرا زیدی زاده دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد تاریخ دریافت: 11/6/1391 تاریخ پذیرش: 28/11/1391 چکیده فساد یک پدیده ناهنجاراقتصادی، ...  بیشتر