بررسی تأثیر نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری غیر نفتی ایران در روابط تجاری با کشور آلمان

فرزانه احمدیان یزدی

دوره 19، شماره 3 ، خرداد 1391

https://doi.org/10.22067/erd.v1391i4.24080

چکیده
  بررسی تأثیر نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری غیر نفتی ایران در روابط تجاری با کشور آلمان محمد طاهر احمدی شادمهری عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد فرزانه احمدیان یزدی دانشجوی دکتری رشته علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ دریافت: 25/4/1391 تاریخ پذیرش: 15/8/1391 چکیده این مقاله، به بررسی ارتباط میان تراز تجاری غیر نفتی ...  بیشتر