1. تحلیل تطبیقی مدل ها و عوامل مؤثر بر مزیت سنجی منطقه‌ای:مزیت‌های پنهان در مقابل مزیت های آشکار شده (مطالعه موردی: منطقه خراسان)

حجت الله عبدالملکی؛ مریم اولیایی ترشیز

دوره 20، شماره 6 ، پاییز و زمستان 1392

http://dx.doi.org/10.22067/erd.v20i6.43096

چکیده
  چکیده مطالعات مزیت سنجی منطقه ای، به جهت تحلیل تأثیرات رشد بخش‌های مختلف بر رشد و توسعه کلی اقتصاد منطقه- و برآیند این اثرات در سطح ملی و کلان- و نیز جهت دهی سیاست‌های حمایتی در مناطق، از مهم ترین اجزای تحقیقاتی در تعیین خط مشی‌های کلی، سیاست‌های کاربردی و برنامه‌های عملیاتی توسعه مناطق در یک کشور محسوب می شود. در رابطه با تعیین ...  بیشتر