تحلیل اثرات تعاملی حکمرانی خوب و دولت رانتیر بر بی‌ثباتی سیاسی کشورهای عضو اوپک با استفاده از روش گشتار تعمیم‌یافته GMM

نجات محمدی فر؛ بهروز صادقی عمروآبادی

دوره 27، شماره 19 ، خرداد 1399، ، صفحه 165-196

https://doi.org/10.22067/erd.2021.18817.0

چکیده
  این مقاله به بررسی اثرات تعاملی دولت رانتیر و حکمرانی خوب بر بی‌ثباتی سیاسی کشورهای عضو اوپک پرداخته است. روش آزمون فرضیه‌ها، روش داده‌های پانل پویا (GMM) طی دوره زمانی 2010 تا 2018 در کشورهای عضو اوپک می‌باشد. در این پژوهش از شش مؤلفه کنترل فساد، اثربخشی دولت، کیفیت قوانین، قانون‌‌مداری، اعتراض و پاسخگویی و ثبات سیاسی/ عدم خشونت با عنوان ...  بیشتر

تأثیر شاخص‌های حکمرانی خوب و آزادی‌های سیاسی- مدنی بر شاخص عملکرد زیست‌محیطی: تجزیه‌وتحلیل 101 کشور در جهان

علی پورعلی؛ محمدعلی فلاحی؛ علی اکبر ناجی میدانی

دوره 26، شماره 17 ، مرداد 1398، ، صفحه 63-94

https://doi.org/10.22067/erd.v26i17.69596

چکیده
  محیط‌زیست یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین نگرانی‌ها و دغدغه‌های دولت­ها و جوامع بشری از چند دهه گذشته تاکنون بوده است؛ ازاین‌رو در سال‌های اخیر توجه زیادی به کیفیت محیط‌زیست شده است. ازآنجایی‌که آلودگی محیط‌زیست یک معضل اقتصادی، اجتماعی و حاصل تصمیمات سیاست‌گذاران است، هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تأثیر شاخص‌های حکمرانی خوب ...  بیشتر

تأثیر حکمرانی خوب بر آزادی اقتصادی کشورهای منتخب منطقه منا

ابوالفضل شاه آبادی؛ مهسا گنجی

دوره 22، شماره 9 ، دی 1394، ، صفحه 246-288

https://doi.org/10.22067/erd.v22i9.50926

چکیده
  ازجمله راهبرد های رشد و توسعه اقتصادی، دستیابی به آزادی اقتصادی مطلوب است. عوامل متعددی بر شاخص آزادی اقتصادی تأثیرگذار هستند؛ لذا به نظر می رسد دستیابی به آزادی اقتصادی مطلوب، در گرو شناخت دقیق عوامل تعیین کننده و مؤثر بر آن است. بهبود آزادی اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با بهبود عملکرد شاخص های نهادی ازجمله شاخص حکمرانی خوب دارد. لذا ...  بیشتر