تعیین اولویت های سرمایه گذاری بخش خدمات و بازرگانی دراستان بوشهر

عاطفه احمدی؛ خدیجه نصرالهی؛ نعمت الله اکبری

دوره 22، شماره 10 ، اسفند 1394، ، صفحه 81-114

https://doi.org/10.22067/erd.v22i10.40695

چکیده
  شناسایی مزیت نسبی فعالیت های اقتصادی در نواحی مختلف، امکان تخصیص بهینه منابع توسط سرمایه گذاران داخلی و خارجی را فراهم می کند. بدین منظور با توجه به اهمیت جهانی شدن بخش خدمات و بازرگانی و در نتیجه افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، در این پژوهش سعی شده با استفاده از شاخص های ضریب مکان، هزینه منابع داخلی و تکنیک تلفیقی تحلیل عاملی و ...  بیشتر