ارزیابی کارایی شرکت هواپیمایی ماهان در مقایسه با شرکت های هواپیمایی عضو یاتا در منطقه خاورمیانه و آفریقا

مصطفی کاظمی؛ امیرحسین باقریه مشهدی

دوره 21، شماره 8 ، بهمن 1393

https://doi.org/10.22067/erd.v21i8.43876

چکیده
  چکیده کارایی، مفهومی است که سابقه طولانی در علوم مختلف دارد و اندازه گیری و تحلیل آن به‌منظور نیل به بهترین عملکرد در واحدهای اقتصادی، حائز اهمیت فراوان است. ازاین‌رو هدف از تحقیق حاضر بررسی کارایی شرکت هواپیمایی ماهان در مقایسه با شرکت های هواپیمایی عضو انجمن بین المللی حمل‌ونقل هوایی (یاتا) در منطقه خاورمیانه و آفریقاست. شاخص ...  بیشتر

تحلیل حساسیت و بررسی تأثیر شاخص ها در کارایی نسبی استان ها در دستیابی به اهداف اجتماعی و اقتصادی کار شایسته

مجید نصیری؛ اسماعیل شاه طهماسبی؛ محمد تقی هنری؛ سارا شمس الهی

دوره 20، شماره 6 ، دی 1392

https://doi.org/10.22067/erd.v20i6.43085

چکیده
  چکیده رویکرد اصلی این تحقیق این است که علاوه بر محاسبه کارایی نسبی استان ها طی سال های 1379 تا 1386 به تحلیل حساسیت شاخص ها و بررسی تأثیرگذاری هریک بپردازد. برای این منظور از 5 شاخص نمایانگر کارشایسته و 4 شاخص نمایانگر شرایط اجتماعی و اقتصادی و با استفاده از مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها و آماری تحلیل تشخیصی چندگانه و نیز از روش تحقیق توصیفی ...  بیشتر

تمایزات کارایی مالیاتی در استان‌های کشور

محمدعلی فیض‌پور؛ گلسا صالحی فیروزآبادی؛ مژگان بقایی‌پور

دوره 20، شماره 6 ، دی 1392

https://doi.org/10.22067/erd.v20i6.43103

چکیده
  چکیده توجه به بحث مالیات را می‌توان از ابعاد گوناگون مورد کند و کاو قرار داد. در این میان، سنجش کارایی هر نظام مالیاتی از ابعادی است که پرداختن به آن از هر جهت حائز اهمیت است. در این مقاله این موضوع در دو مقطع زمانی 1385 و 1388 (سال دوم و پایانی برنامه چهارم) در اقتصاد ایران و به تفکیک استان‌های کشور مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. برای ...  بیشتر

بررسی کارایی اقتصادی تعاونی های تولیدی کشاورزی به دو روش تابع مرزی تصادفی و تحلیل پوششی داده‏ها

حمید سپهردوست

دوره 20، شماره 5 ، خرداد 1392

https://doi.org/10.22067/erd.v1392i5.30544

چکیده
  بررسی کارایی اقتصادی تعاونی های تولیدی کشاورزی به دو روش تابع مرزی تصادفی و تحلیل پوششی داده‏ها حمید سپهردوست* استادیار دانشگاه بوعلی سینا ، سید هادی یوسفی دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه دانشگاه بوعلی سینا تاریخ دریافت: 23/10/91 تاریخ پذیرش:18/4/92 چکیده شرکت های تعاونی تولیدی کشاورزی به عنوان ابزاری کارآمد ...  بیشتر

ارزیابی کارایی و روند رشد تغییرات بهره وری صنعت کاشی و سرامیک ایران

اصغر ابوالحسنی؛ صفر فرهنگ؛ علی زارع شاهی

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1390

https://doi.org/10.22067/erd.v18i2.13736

چکیده
  چکیده صنعت کاشی و سرامیک، سهم بزرگی از صادرات غیر نفتی کشور را به خود اختصاص داده و به دلیل نقش مهمی که در ایجاد اشتغال ایفا نموده از صنایع تولیدی مهم ایران به شمار می‌رود. در سال‌های اخیر ضعف کارایی شرکت‌های تولیدی در زمینه کاشی و سرامیک، ضمن تحمیل هزینه‌های فراوان، به کاهش کیفیت تولیدات آنها منجر شده و در نهایت بحران مازاد عرضه ...  بیشتر