بررسی کارایی اقتصادی تعاونی های تولیدی کشاورزی به دو روش تابع مرزی تصادفی و تحلیل پوششی داده‏ها

حمید سپهردوست

دوره 20، شماره 5 ، خرداد 1392

https://doi.org/10.22067/erd.v1392i5.30544

چکیده
  بررسی کارایی اقتصادی تعاونی های تولیدی کشاورزی به دو روش تابع مرزی تصادفی و تحلیل پوششی داده‏ها حمید سپهردوست* استادیار دانشگاه بوعلی سینا ، سید هادی یوسفی دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه دانشگاه بوعلی سینا تاریخ دریافت: 23/10/91 تاریخ پذیرش:18/4/92 چکیده شرکت های تعاونی تولیدی کشاورزی به عنوان ابزاری کارآمد ...  بیشتر