نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر بودجه دانشگاه تبریز

2 هیات علمی دانشگاه تبریز

3 کارشناس دانشگاه تبریز

چکیده

رشد اقتصادی و تلاش جهت بهبود سطح کیفیت زندگی در طول دهه‌ها‌ی گذشته، با افزایش تقاضا برای بهره‌برداری و استخراج هر چه بیش‌تر منابع طبیعی، منجر به بهره‌برداری غیر اصولی و افراطی از محیط‌زیست و در نتیجه لطمات زیاد و گاه جبران‌ناپذیری به محیط‌زیست شده است، به‌نحوی که دست‌آوردهای اقتصادی حاصل از رشد اقتصادی تحت‌الشعاع این خسارت‌ها قرار گرفته است. توسعه‌ی پایدار با تلفیق اهداف اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی، سعی در تعدیل تبعات منفی ناشی از تاکید مطلق بر اهداف اقتصادی در فرآیند توسعه دارد. در واقع توسعه‌ای پایدار تلقی می‌شود که علاوه بر اهداف اقتصادی، ابعاد اجتماعی و محیط‌زیستی توسعه را نیز مد نظر قرار دهد. با توجه به این‌که توسعه‌ی پایدار در دستور کار کشورها قرار گرفته است در این راستا پژوهش حاضر به بررسی رابطه نوآوری، کارآفرینی و توسعه‌ی پایدار پرداخته و با توجه به هدف تحقیق، این فرضیه که نوآوری و کارآفرینی بر توسعه‌ی پایدار تاثیر مثبت دارند مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این مطالعه تاثیر نوآوری و کارآفرینی بر توسعه‌‌ی پایدار برای استان‌های ایران طی دوره‌ی زمانی 1385 تا 1397 به روش داده‌های تابلویی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد کارآفرینی دارای تاثیر مثبت و معنی‌داری بر شاخص توسعه پایدار است. نوآوری و ارزش‌افزوده بخش صنعت دارای تاثیر منفی بر توسعه‌ی پایدار بوده که معنی‌دار نیست. درصد شهرنشینی دارای تاثیر مثبت و معنی‌داری بر توسعه‌ی پایدار بوده و شدت انرژی تاثیر منفی و معنی‌داری بر توسعه‌ی پایدار داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Innovation and Entrepreneurship on the Sustainable Development Index in the Provinces of Iran

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Khanmakou 1
  • kamal sadeghi 2
  • rima Mohammad Moradi 3

1 Budget Manager of Tabriz University

2 Faculty of Tabriz University

3 Bachelor of Tabriz University

چکیده [English]

Economic growth and efforts to improve the quality of life over the past decades, by increasing the demand for exploitation and extraction of more natural resources, has led to unprincipled and extreme exploitation of the environment and as a result has caused great and sometimes irreparable damage to the environment. The economic gains of economic growth have been overshadowed by these losses. Sustainable development, by combining economic, social and environmental goals, seeks to moderate the negative consequences of the absolute emphasis on economic goals in the development process. In fact, it is considered sustainable development that in addition to economic goals, also consider the social and environmental dimensions of development. Given that sustainable development is on the agenda of countries in this regard, the present study examines the relationship between innovation, entrepreneurship and sustainable development and according to the purpose of the study, the hypothesis that innovation and entrepreneurship have a positive impact on sustainable development. has taken. In this study, the impact of innovation and entrepreneurship on sustainable development for the provinces of Iran during the period 2006 to 1397 has been investigated using panel data. The results show that entrepreneurship has a positive and significant effect on the sustainable development index. Innovation and value added of the industrial sector have a negative impact on sustainable development, which is not significant. Percentage of urbanization has a positive and significant effect on sustainable development and energy intensity has a negative and significant effect on sustainable development.
Economic growth and efforts to improve the quality of life over the past decades, by increasing the demand for exploitation and extraction of more natural resources, has led to unprincipled and extreme exploitation of the environment and as a result has caused great and sometimes irreparable damage to the environment. The economic gains of economic growth have been overshadowed by these losses. Sustainable development, by combining economic, social and environmental goals, seeks to moderate the negative consequences of the absolute emphasis on economic goals in the development process. In fact, it is considered sustainable development that in addition to economic goals, also consider the social and environmental dimensions of development. Given that sustainable development is on the agenda of countries in this regard, the present study examines the relationship between innovation, entrepreneurship and sustainable development and according to the purpose of the study, the hypothesis that innovation and entrepreneurship have a positive impact on sustainable development. has taken. In this study, the impact of innovation and entrepreneurship on sustainable development for the provinces of Iran during the period 2006 to 1397 has been investigated using panel data. The results show that entrepreneurship has a positive and significant effect on the sustainable development index. Innovation and value added of the industrial sector have a negative impact on sustainable development, which is not significant. Percentage of urbanization has a positive and significant effect on sustainable development and energy intensity has a negative and significant effect on sustainable development.
Economic growth and efforts to improve the quality of life over the past decades, by increasing the demand for exploitation and extraction of more natural resources, has led to unprincipled and extreme exploitation of the environment and as a result has caused great and sometimes irreparable damage to the environment. The economic gains of economic growth have been overshadowed by these losses. Sustainable development, by combining economic, social and environmental goals, seeks to moderate the negative consequences of the absolute emphasis on economic goals in the development process. In fact, it is considered sustainable development that in addition to economic goals, also consider the social and environmental dimensions of development. Given that sustainable development is on the agenda of countries in this regard, the present study examines the relationship between innovation, entrepreneurship and sustainable development and according to the purpose of the study, the hypothesis that innovation and entrepreneurship have a positive impact on sustainable development. has taken. In this study, the impact of innovation and entrepreneurship on sustainable development for the provinces of Iran during the period 2006 to 1397 has been investigated using panel data. The results show that entrepreneurship has a positive and significant effect on the sustainable development index. Innovation and value added of the industrial sector have a negative impact on sustainable development, which is not significant. Percentage of urbanization has a positive and significant effect on sustainable development and energy intensity has a negative and significant effect on sustainable development.
Economic growth and efforts to improve the quality of life over the past decades, by increasing the demand for exploitation and extraction of more natural resources, has led to unprincipled and extreme exploitation of the environment and as a result has caused great and sometimes irreparable damage to the environment. The economic gains of economic growth have been overshadowed by these losses. Sustainable development, by combining economic, social and environmental goals, seeks to moderate the negative consequences of the absolute emphasis on economic goals in the development process. In fact, it is considered sustainable development that in addition to economic goals, also consider the social and environmental dimensions of development. Given that sustainable development is on the agenda of countries in this regard, the present study examines the relationship between innovation, entrepreneurship and sustainable development and according to the purpose of the study, the hypothesis that innovation and entrepreneurship have a positive impact on sustainable development. has taken. In this study, the impact of innovation and entrepreneurship on sustainable development for the provinces of Iran during the period 2006 to 1397 has been investigated using panel data. The results show that entrepreneurship has a positive and significant effect on the sustainable development index. Innovation and value added of the industrial sector have a negative impact on sustainable development, which is not significant. Percentage of urbanization has a positive and significant effect on sustainable development and energy intensity has a negative and significant effect on sustainable development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation
  • Entrepreneurship
  • Sustainable development
  • provinces of Iran
  • Panel Data Approach