اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر مهدی خداپرست مشهدی
سردبیر: دکتر مصطفی سلیمی فر
شاپا چاپی: ۷۷۹۰-۲۲۵۱
تلفن: ۸۸۰۶۳۰۸-۰۵۱۱
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: علمی پژوهشی

دریافت نسخه XML این شماره

مقالات پژوهشی

مطالعه اثرات نااطمینانی نرخ ارز مؤثر واقعی بر ارزش‌افزوده زیر بخش‌های صنعت در استان آذربایجان شرقی

رضا رنج پور; محمدرضا سلمانی بیشک; زهرا کریمی تکانلو; نصرت مختارزاده خانقاهی
تعداد مشاهده : 130 صفحه 21-50 PDF
تعداد مشاهده : 113 صفحه 127-152 PDF

این مجله آثارعلمی اقتصادی را در ابعاد مختلف توسعه منطقه ای برای استفاده پژوهشگران ،سیاست گذاران ومدیران اجرایی وسایر مخاطبین با هدف تبیین تئوریها، دیدگاهها و مدل های توسعه منطقه ای انتشار می دهد. واینکه چگونه می توان برای یک منطقه ( شامل چند شهر بزرگ در یک منطقه و یا چند استان و یا ایالت)، برنامه ریزی داشت تا در سطح ملی و جهانی به برتری های نسبی مورد نظر مسئولین و سیاستمدارن آن منطقه نایل شد و در این میان از توازن در پیشرفت و رشد آن منطقه نیزبصورت همگن بهره مند شد. توجه دادن سیاستگذاران و برنامه ریزان سطح ملی و بخشی به ابعاد فضایی و منطقه ای در برنامه ریزی های کلان وملی وآگاهی از اینکه نگاه بخشی بر نظام برنامه ریزی کشور، ممکن است به عدم تعادل های منطقه ای بالایی در جغرافیای خود بویژه در میان بخش های شهری و روستایی منجر شود.