بررسی همگرایی درآمدی بین استانهای ایران: رویکرد داده‌های تابلویی

شهرام فتاحی؛ خلیل عطار

دوره 22، شماره 9 ، دی 1394، ، صفحه 188-210

https://doi.org/10.22067/erd.v22i9.35246

چکیده
  تایید فرضیه همگرایی بین استانهای کشور و نقش آن در حذف عدم تعادلهای موجود بین مناطق و نیل به توازن منطقه‌ای یکی از موضوعات مهم مورد بررسی در حوزه اقتصاد کلان است . هدف اصلی مقاله حاضر بررسی فرضیه همگرایی مطلق و همگرایی شرطی درآمدی بین استانهای ایران طی دوره زمانی 89-1379 با تکیه بر داده‌های تابلویی است .این موضوع به تفکیک کل استانهای کشور، ...  بیشتر