تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر مصرف انرژی در کشورهای منتخب منطقه منا (رویکرد GMM سیستمی)

محمد علیزاده؛ ابوالقاسم گلخندان

دوره 22، شماره 10 ، اسفند 1394، ، صفحه 115-139

https://doi.org/10.22067/erd.v22i10.43929

چکیده
  هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر مصرف انرژی در کشورهای منتخب منطقه منا طی دوره‌ی زمانی 2011-1995 است. به این منظور از مدل ارائه‌شده توسط سادرسکی (2012) و سه شاخص: تعداد کاربران اینترنت، تعداد خطوط تلفن همراه و تعداد خطوط تلفن ثابت به‌عنوان متغیرهای اندازه‌گیری ICT استفاده شده است. هم‌چنین، با استفاده از روش ...  بیشتر

آزمون فرضیه لویاتان برای کشورهای منتخب درحال‌توسعه

محمد علیزاده؛ ابوالقاسم گلخندان

دوره 21، شماره 8 ، بهمن 1393

https://doi.org/10.22067/erd.v21i8.43875

چکیده
  چکیده بر اساس نظریه برنان و بوکانان (1980) تحت عنوان فرضیه لویاتان، تمرکززدایی مالی می‌تواند اندازه دولت را کاهش دهد. در این راستا، مقاله حاضر سعی دارد با ارائه یک الگوی مفهومی درزمینه عوامل مؤثر بر اندازه دولت و آزمون تجربی آن از طریق روش اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) با استفاده از داده‌های 15 کشور درحال‌توسعه رابطه بین تمرکززدایی ...  بیشتر