اهداف نشریه اقتصاد و توسعه منطقه ای عبارتند است از:

فراهم کردن فضای انتشار یافته های علمی نو در زمینه های اقتصادی و نیز بعد منطقه ای توسعه تا از این طریق اولاً به سهم خود، پژوهشگران را به سمت مسایل منطقه ای که (در جغرافیای ایران استان ها و شهرستان های کشور می باشد و در جغرافیای بین المللی توجه به مسایل توسعه از ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی بین کشورها خواهد بود) سوق دهد و ثانیاً خلاء موجود در این زمینه را به سهم خود مرتفع نماید. چرا که در محافل علمی کشور و به خصوص دانشگاه ها کمتر به مطالعات در سطح مناطق پرداخته می شود و بیشتر یا به مسائل خرد توجه می شود و یا به موضوعات کلان. به همین سبب این نشریه مأموریت خود را در سطح میانی موضوعات اقتصادی و توسعه ای تعریف کرده است و امیدوار است که از این طریق فضای مناسبی را برای نویسندگان و پژوهشگران علاقمند به موضوعات در سطح مورد اشاره فراهم کرده باشد.

همچنین این نشریه آثارعلمی اقتصادی را در ابعاد مختلف توسعه منطقه ای برای استفاده پژوهشگران، سیاست گذاران ومدیران اجرایی وسایر مخاطبین با هدف تبیین تئوری ها، دیدگاه ها و مدل های توسعه منطقه ای انتشار می دهد. و اینکه چگونه می توان برای یک منطقه (شامل چند شهر بزرگ در یک منطقه و یا چند استان و یا ایالت)، برنامه ریزی داشت تا در سطح ملی و جهانی به برتری های نسبی مورد نظر مسئولین و سیاستمدارن آن منطقه نایل شد و در این میان از توازن در پیشرفت و رشد آن منطقه نیز به صورت همگن بهره مند شد. توجه دادن سیاستگذاران و برنامه ریزان سطح ملی و بخشی به ابعاد فضایی و منطقه ای در برنامه ریزی های کلان و ملی و آگاهی از اینکه نگاه بخشی بر نظام برنامه ریزی کشور، ممکن است به عدم تعادل های منطقه ای بالایی در جغرافیای خود به ویژه در میان بخش های شهری و روستایی منجر شود.

حوزه و تخصص نشریه

نشریه علمی اقتصاد وتوسعه منطقه ای مقاله‌های تخصصی در حوزه های تخصصی (موضوعات مربوط به توسعه مناطق داخلی کشور وکشورهای منطقه) به شرح ذیل، که تاکنون منتشر نشده باشند، دریافت می نماید:

 • توسعه اقتصادی در سطح مناطق
 • نابرابریهای منطقه ای
 • مسائل مربوط به فقر در سطح مناطق
 • اقتصاد کار در سطح منطقه
 • پول و بانک در سطح منطقه
 • اقتصاد انرژی در سطح منطقه
 • اقلیم، الودگی و محیط زیست در استان های کشور و بین کشوری
 • صادرات و واردات در سطح منطقه
 • نواوری های منطقه ای
 • رشد اقتصادی مناطق
 • مهاجرت، نیروی کار و سرمایه انسانی در سطح منطقه