-ثبت مقاله توسط نویسنده در سامانه نشریه شامل تکمیل مشخصات نویسندگان، بارگذاری مقاله طبق فرمت درخواستی نشریه
- بررسی مقاله توسط کارشناس نشریه و برگشت مقاله به نویسنده جهت برخی اصلاحات ساختاری (در صورت وجود)

- بررسی مشابهت مقاله

- اعلام نظر سردبیر نشریه در ارتباط با مقاله و در صورت نیاز ارجاع به دبیر تخصصی

- ارائه مقاله به 3 داور متخصص در زمینه موضوعی مقاله

- بررسی مقاله و اعلام نظر توسط داوران به همراه تکمیل فرم ارزیابی و اطلاع به سردبیر در خصوص کیفیت و کمیت مقاله
در این مرحله سه حالت ممکن است:

الف. درصورت رد مقاله توسط 2 داور، مقاله از فرآیند  داوری خارج و به نویسنده اطلاع داده می‌شود.

ب. درصورت درخواست بازنگری کلی یا جزیی مقاله از طرف داوران (حداقل 2 داور)، مقاله جهت بازبینی و اصلاح به نویسندگان ارسال می‌شود.

ج. اگر داوران در فرصت مقرر داوری را انجام ندهند در این صورت مجدداً مقاله به داوران جدید ارسال خواهد شد.
- ارائه مجدد مقاله تصحیح شده از سوی نویسندگان به همراه فایل پاسخ به سؤالات داوران (حداکثر دو هفته)

- ارسال مقاله تصحیح شده به ارزیاب نهایی جهت بازبینی مقاله

- ارائه نظر نهایی داوران مبنی بر پذیرش یا رد مقاله

- تأیید فرآیند داوری در جلسه هیأت تحریریه نشریه

- در صورت رد مقاله به نویسنده اطلاع داده می‌شود و در صورت پذیرش به مرحله بعدی می‌رود.

- مدت انتظار مقالات در نوبت چاپ بستگی به تعداد مقالات تأیید شده دارد.

 لازم به ذکر است در کلیه مراحل بررسی مقاله نه نویسندگان از اسامی داوران مطلع خواهند شد و نه داوران از اسامی نویسندگان مقاله، میانگین بازه زمانی بررسی اولیه مقالات 10 روز کاری و میانگین بازه زمانی اتمام فرآیند داوری مقالات در این نشریه بین 4 تا 6 ماه می‌باشد.