مدیر مسئول


مهدی خداپرست مشهدی دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

اقتصاد

سردبیر


مصطفی سلیمی فر استاد گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری واقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


حمید ابریشمی استاد گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


صادق بختیاری کوهسرخی استاد گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


منصور زراء نژاد استاد گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


حسن سبحانی استادگروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


ابراهیم گرجی بندپی استاد گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا لطفعلی پور استاد گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری واقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


محمدحسین مهدوی عادلی استاد گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری واقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

اقتصاد صنعتی

مدیر اجرایی


مریم ودیعی نوقابی مدیر اجرایی نشریه اقتصاد و توسعه منطقه ای، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

کارشناسی ارشد تجارت بین الملل