اعضای هیات تحریریه


محمدحسین مهدوی عادلی استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری واقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

اقتصاد صنعتی

اعضای هیات تحریریه


حمید ابریشمی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


ابراهیم گرجی بندپی استاد گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


منصور زراء نژاد استاد گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه شهیدچمران

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


حسن سبحانی گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا لطفعلی پور استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری واقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

اقتصاد

سردبیر


مصطفی سلیمی فر استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری واقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


صادق بختیاری کوهسرخی استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی

اقتصاد