اقتصاد بین الملل
نظامی‌سازی، علت جهانی‌شدن یا معلول آن؟ (مطالعه کشورهای خاورمیانه با رویکرد علیت گرنجری مبتنی‌بر بوت‌استراپ)

ابوالقاسم گلخندان؛ صاحبه محمدیان منصور

دوره 30، پاییز و زمستان26 ، بهمن 1402

https://doi.org/10.22067/erd.2024.84724.1204

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی رابطه علیت بین جهانی‌شدن و نظامی‌سازی در کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه (به‌عنوان منطقه‌ای که دارای سطح بالایی از نظامی‌سازی در جهان است)، با تمرکز بر تحلیل خاص هر کشور طی دوره‌ 2020-2000 پرداخته است. به این منظور از متغیرهای شاخص جهانی نظامی‌سازی (به‌عنوان شاخص نظامی‌سازی)، شاخص جهانی‌شدن KOF (به‌عنوان شاخص جهانی‌شدن) ...  بیشتر

تأثیر آستانه‌ای بدهی‌های خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای گروه D8: مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR)

محمد جعفری؛ ابوالقاسم گلخندان؛ صاحبه محمدیان منصور؛ اعظم السادات میری

دوره 23، شماره 11 ، مرداد 1395، ، صفحه 89-120

https://doi.org/10.22067/erd.v23i11.51119

چکیده
  این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین مدل‌های تغییر رژیمی، تأثیر آستانه‌ای بدهی‌های خارجی را بر رشد اقتصادی کشورهای گروه D8 طی دورۀ زمانی 1991 تا 2013 مورد بررسی قرار داده است. به این منظور از متغیر بدهی‌های خارجی کل به‌صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی به‌عنوان شاخص بار بدهی و متغیر ...  بیشتر

تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر مصرف انرژی در کشورهای منتخب منطقه منا (رویکرد GMM سیستمی)

محمد علیزاده؛ ابوالقاسم گلخندان

دوره 22، شماره 10 ، اسفند 1394، ، صفحه 115-139

https://doi.org/10.22067/erd.v22i10.43929

چکیده
  هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر مصرف انرژی در کشورهای منتخب منطقه منا طی دوره‌ی زمانی 2011-1995 است. به این منظور از مدل ارائه‌شده توسط سادرسکی (2012) و سه شاخص: تعداد کاربران اینترنت، تعداد خطوط تلفن همراه و تعداد خطوط تلفن ثابت به‌عنوان متغیرهای اندازه‌گیری ICT استفاده شده است. هم‌چنین، با استفاده از روش ...  بیشتر

آزمون فرضیه لویاتان برای کشورهای منتخب درحال‌توسعه

محمد علیزاده؛ ابوالقاسم گلخندان

دوره 21، شماره 8 ، بهمن 1393

https://doi.org/10.22067/erd.v21i8.43875

چکیده
  چکیده بر اساس نظریه برنان و بوکانان (1980) تحت عنوان فرضیه لویاتان، تمرکززدایی مالی می‌تواند اندازه دولت را کاهش دهد. در این راستا، مقاله حاضر سعی دارد با ارائه یک الگوی مفهومی درزمینه عوامل مؤثر بر اندازه دولت و آزمون تجربی آن از طریق روش اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) با استفاده از داده‌های 15 کشور درحال‌توسعه رابطه بین تمرکززدایی ...  بیشتر