اثر توسعه مالی و کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

علی احمدپور کچو؛ نظر دهمرده

دوره 26، شماره 17 ، مرداد 1398، ، صفحه 33-62

https://doi.org/10.22067/erd.v26i17.68020

چکیده
  آنچه که به‌عنوان کلید اصلی رشد در ادبیات اخیر مورد توجه قرار گرفته است، دو مفهوم کیفیت نهادها و توسعه مالی است. کیفیت نهادی شرط لازم و ضروری برای ارتقای توسعه مالی بوده و سیاست­گذاران کشورها می­بایست سیاست­های مناسبی در جهت بهبود وضعیت حکمرانی اتخاذ نمایند تا توسعه مالی منجر به رشد اقتصادی گردد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر ...  بیشتر