شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه پایدار روستایی در افغانستان

ولی محمد فائز؛ سیدمحمدباقر نجفی؛ محمد شریف کریمی؛ جمال فتح اللهی

دوره 29، بهار و تابستان23 ، خرداد 1401، ، صفحه 212-240

https://doi.org/10.22067/erd.2022.73162.1080

چکیده
  چکیده مناطق روستایی به‌عنوان قطب اصلی تولید و اشتغال محسوب می‌شوند که از جایگاه ویژه‌ای در چرخه رونق و توسعه اقتصادی هر کشور برخوردارند. توسعه روستاها از دیرباز کانون توجه بسیاری از سیاست‌گذاران است و اولویت برنامه‌های کلان توسعه هر کشور را به خود اختصاص داده است. روند توسعه پایدار، بدون توجه به نقش کیفی روستاها تکمیل نمی‌شود. ...  بیشتر