سنجش پایداری توسعه در استان‌های ایران براساس شاخص جای پای اکولوژیک

حسن دلیری؛ نادر مهرگان

دوره 23، شماره 11 ، مرداد 1395، ، صفحه 1-47

https://doi.org/10.22067/erd.v23i11.53742

چکیده
  شاخص جای پای اکولوژیک، یکی از مهم‌ترین ابزارها برای اندازه‌گیری اثرات فعالیت های اقتصادی و اجتماعی جوامع بر محیط‌زیست است. این شاخص می تواند مقدار فشاری را که برای تأمین نیازهای مصرفی، بر جغرافیا وارد می‌شود، اندازه‌گیری کند. با توجه به اهمیت این شاخص و عدم محاسبه آن برای استان‌های ایران، در مطالعه حاضر، این شاخص برای استان‌های ...  بیشتر

بررسی و مقایسه پایداری توسعه منطقه‌ای در استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی

حسن دلیری؛ نادر مهرگان

دوره 22، شماره 9 ، دی 1394، ، صفحه 1-30

https://doi.org/10.22067/erd.v22i9.50864

چکیده
  در سال‌های اخیر مفهوم توسعه پایدار شهری یکی از مهم‌ترین مفاهیم مشترک در میان حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و جغرافیا بوده است. شاخص جای پای اکولوژیک یکی از روش‌های اندازه‌گیری میزان توسعه پایدار در مناطق جغرافیایی می‌باشد. در این مقاله با استفاده از شاخص جای پای اکولوژیک به بررسی پایداری توسعه در استان‌های خراسان پرداخته شده است. ...  بیشتر