سنجش پایداری توسعه در استان‌های ایران براساس شاخص جای پای اکولوژیک

حسن دلیری؛ نادر مهرگان

دوره 23، شماره 11 ، مرداد 1395، ، صفحه 1-47

https://doi.org/10.22067/erd.v23i11.53742

چکیده
  شاخص جای پای اکولوژیک، یکی از مهم‌ترین ابزارها برای اندازه‌گیری اثرات فعالیت های اقتصادی و اجتماعی جوامع بر محیط‌زیست است. این شاخص می تواند مقدار فشاری را که برای تأمین نیازهای مصرفی، بر جغرافیا وارد می‌شود، اندازه‌گیری کند. با توجه به اهمیت این شاخص و عدم محاسبه آن برای استان‌های ایران، در مطالعه حاضر، این شاخص برای استان‌های ...  بیشتر

بررسی همگرایی درآمدی بین استانهای ایران: رویکرد داده‌های تابلویی

شهرام فتاحی؛ خلیل عطار

دوره 22، شماره 9 ، دی 1394، ، صفحه 188-210

https://doi.org/10.22067/erd.v22i9.35246

چکیده
  تایید فرضیه همگرایی بین استانهای کشور و نقش آن در حذف عدم تعادلهای موجود بین مناطق و نیل به توازن منطقه‌ای یکی از موضوعات مهم مورد بررسی در حوزه اقتصاد کلان است . هدف اصلی مقاله حاضر بررسی فرضیه همگرایی مطلق و همگرایی شرطی درآمدی بین استانهای ایران طی دوره زمانی 89-1379 با تکیه بر داده‌های تابلویی است .این موضوع به تفکیک کل استانهای کشور، ...  بیشتر