کاربرد الگوسازی چندسطحی در تحلیل منحنی کوزنتس زیست‌محیطی: مطالعه موردی 33 کشور منتخب چهار گروه درآمدی

علی فیروززارع؛ ناصر شاهنوشی

دوره 22، شماره 10 ، اسفند 1394، ، صفحه 39-56

https://doi.org/10.22067/erd.v22i10.39194

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی فرضیه منحنی زیست‌محیطی کوزنتس (EKC) در 33 کشور منتخب چهار گروه درآمدی دنیا در فاصله سال‌های 1991- 2009 است. در این راستا از روش الگوسازی چندسطحی (سه سطحی) با در نظر گرفتن سطوح درآمد جهانی، کشور و سال‌های مختلف استفاده شده است. یافته‌های این پژوهش بیانگر لزوم بهره‌گیری از الگوی چندسطحی در بررسی فرضیه مذکور است. بر اساس ...  بیشتر