بررسی رابطه ی برخورداری از منابع نفتی و توسعه ی انسانی در کشورهای منتخب صادرکننده ی نفت

محمد سلیمی فر؛ محمود هوشمند؛ مهدی بهنامه؛ نوا رمضانیان

دوره 22، شماره 10 ، اسفند 1394، ، صفحه 140-161

https://doi.org/10.22067/erd.v22i10.43079

چکیده
  اغلب تصور می شد که کشورهای برخوردار از منابع طبیعی فراوان فرآیند رشد و توسعه را در مقایسه با دیگر کشورها با شتاب بیشتری طی کنند. اما نتایج تجربی نشان دهنده ی موفقیت کشورهایی بود که از نظر منابع طبیعی فقیر محسوب می شدند. بنابراین، تأثیرات متناقض منابع طبیعی در کشورهای مختلف دانشمندان را بر آن داشت که به مطالعه درباره ی رابطه ی میان فراوانی ...  بیشتر