شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه پایدار روستایی در افغانستان

ولی محمد فائز؛ سیدمحمدباقر نجفی؛ محمد شریف کریمی؛ جمال فتح اللهی

دوره 29، بهار و تابستان23 ، خرداد 1401، ، صفحه 212-240

https://doi.org/10.22067/erd.2022.73162.1080

چکیده
  چکیده مناطق روستایی به‌عنوان قطب اصلی تولید و اشتغال محسوب می‌شوند که از جایگاه ویژه‌ای در چرخه رونق و توسعه اقتصادی هر کشور برخوردارند. توسعه روستاها از دیرباز کانون توجه بسیاری از سیاست‌گذاران است و اولویت برنامه‌های کلان توسعه هر کشور را به خود اختصاص داده است. روند توسعه پایدار، بدون توجه به نقش کیفی روستاها تکمیل نمی‌شود. ...  بیشتر

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل فرهنگی مؤثر بر تحقق اقتصاد دانش‌بنیان در استان کرمانشاه

زینب سیاه پوش؛ سیدمحمدباقر نجفی؛ جمال فتح اللهی؛ یوسف محمدی فر

دوره 27، شماره 20 ، اسفند 1399، ، صفحه 51-73

https://doi.org/10.22067/erd.2021.18822.0

چکیده
  چکیدهتحقق اقتصاد دانش‌بنیان مستلزم وجود پیش‌نیازهای فرهنگی مناسب است. این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت‌بندی عوامل فرهنگی تأثیرگذار بر تحقق اقتصاد دانش‌بنیان با بهره‌گیری از چارچوب نظری نهادی و روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. داده‌های موردنیاز به کمک پیمایش جمع‌آوری شد. مهم‌ترین شاخص‌های‌ فرهنگی مؤثر بر تحقق اقتصاد دانش، ...  بیشتر