ارائه مدل قیمت نفت خام سبک ایران در بازار شمال غرب اروپا بر اساس مقایسه سیستم های مختلف قیمت گذاری در این بازار

سید عبداله رضوی؛ مصطفی سلیمی فر

دوره 26، شماره 17 ، مرداد 1398، ، صفحه 95-126

https://doi.org/10.22067/erd.v26i17.76507

چکیده
  بررسی روابط بین نفت خام های شاخص با قیمت نفت خام ایران در بازارهای مختلف در تبیین قیمت نفت‌خام کشور در این مناطق (شمال غرب اروپا, مدیترانه و آسیا) بسیار حائز اهمیت می باشد. از آن جایی که مسئولیت قیمت‌گذاری وفروش نفت‌خام به هر یک از مناطق  با امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران می‌باشد; لذا ،ارائه یک مدل بهینه برای تعیین قیمت  نفت ...  بیشتر