سنجش تأثیر شدت یادگیری و صرفه مقیاس بر هزینه بخش سلامت کشورهای جهان

سمانه نورانی آزاد؛ فرهاد خدادادکاشی؛ عرفانه راسخ جهرمی

دوره 27، شماره 20 ، اسفند 1399، ، صفحه 1-27

https://doi.org/10.22067/erd.2021.18814.0

چکیده
  چکیدهنیروی انسانی یکی از مهم­ترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی است و تأمین سلامت آن اهمیت زیادی دارد. بهبود و پرورش نیروی انسانی به‌نوبه خود وابسته به تأمین مخارج بهداشت و درمان است؛ تجربه کشورهای جهان نشان داده که با افزایش مقیاس تولید، هزینه متوسط به دلیل یادگیری و صرفه مقیاس کاهش می­یابد و این امر باعث دسترسی نیروی انسانی به خدمات ...  بیشتر