نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
در این پژوهش، تلاش شده است با استفاده از داده‌های مقطع زمانی جمع آوری شده از طریق پیمایش میدانی در سال 1384 در مشهد و به‌کارگیری رهیافت ارزش‌گذاری مشروط و الگوی توبیت، ارزش آلودگی هوای مشهد و عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت افراد تعیین شود. نتایج نشان داد ارزش کل آلودگی هوا در منطقه پرآلوده مشهد برابر 7134146560 ریال و در منطقه متوسط آلوده برابر 5242428950 ریال است و در مجموع بهبود وضعیت آلودگی هوای مشهد از دیدگاه شهروندان ارزشی معادل 12376575510 ریال دارد. همچنین بر اساس یافته‌های این پژوهش، متغیرهای میزان تحصیلات، درآمد خانوار، داشتن خودرو، سن، نوع منطقه محل سکونت و داشتن فرزند متغیرهایی هستند که از نظر آماری بر میزان تمایل به پرداخت افراد تأثیرگذارند.

طبقه‏بندی JEL: Q53,Q52,Q58.C42

کلید واژه‌ها: ارزش‌گذاری مشروط، آلودگی هوا، الگوی توبیت، مشهد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Valuation of Mashhad Air Pollution (Contingent Valuation Approach)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ghorbani
  • Ali Firooz Zare

چکیده [English]

Abstract
By using cross-section data which gathered through a survey research in Mashhad ,contingent valuation approach and Tobit model this study tries to determine economical value of air pollution and effective factors on WTP. Based on contingent valuation approach, air pollution total value of airpollution in high-polluted region equals 7134146560 Rials per month and in middle-polluted region equals 5242428950 Rials per month. Therefore according to citizens’ opinion percent improving Mashhad air pollution state equals 12376575510 Rials per month. Also Results of investigating effective factors on willingness to pay (WTP) by estimating one-stage tobit model showed that education level, household income, having car, age, kind of settlement region and having children are effective factors on willingness to pay.

JEL Classification: Q53,Q52,Q58.C42

Key words: Contingent Valuation, Air Pollution, Tobit Model, Mashhad.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contingent Valuation
  • Air Pollution
  • Tobit Model, Mashhad
CAPTCHA Image