نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
توسعه نظام تأمین مالی دریک کشور، یکی ازمهم‌ترین عوامل تعیین کننده جریان سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشد. نظام تأمین مالی، خود نیز تأثیرپذیر از عوامل اساسی هم‌چون ثبات سیاسی می‌باشد. ریسک سیاسی هرکشور معمولاً بر اساس شکل‏بندی نظام سیاسی و ثبات آن و از همه مهم‌تر ثبات سیاست‌ها و وجود قواعد متعارف برای رقابت سیاسی سنجیده می‌شود. چنین ثباتی مهم‌ترین نیاز در انجام به‌سامان معاملات اقتصادی بین المللی می‌باشد. اغلب اقتصاددانان، بالا بودن ریسک سیاسی را یکی از مهم‌ترین موانع توسعه نظام تأمین مالی و درنتیجه جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌دانند.
در این مقاله تأثیر ریسک‌های سیاسی بر پیوند میان توسعه نظام تأمین مالی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای گروه D-8 برای سال‌های بین 2007-2001 درقالب یک مدل داده‏های تابلوئی تحلیل گردیده است.
نتایج یدست آمده نشان می‏دهدکه توسعه سیستم مالی تا سطح آستانه باعث رشد سرمایه‌گذاری خارجی می‏گردد اما از این نقطه به بعد این رابطه معکوس می‏شود. همچنین نتایج نشان از تأثیر معکوس ریسک‏های سیاسی بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه نظام تأمین مالی در کشورهای عضو گروه D-8 دارد. علاوه برآن در میان عوامل تشکیل دهنده ریسک‏های سیاسی نیز سرکوب اعتراضات و عدم پاسخگویی، خشونت و عدم ثبات سیاسی، بار مقررات و عدم حاکمیت قانون از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار شناخته شد‏ه‏اند.

طبقه بندی JEL: G21 , P16 , G15

واژه‏های کلیدی: توسعه نظام تأمین مالی، ریسک‌های سیاسی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، کشورهایD-8 ، داده‏های تابلوئی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impacts of polictical Risks on Finance system Development and Foreign Diveect Investment (Case Study: Countries of D-8 Group)

نویسندگان [English]

  • , Moslem Alboosoveilem
  • Hossein Karimi Hosnije
  • Mohammad NooriBakhsh

چکیده [English]

Abstract
The expansion of Financ system expanding in a country is one of the main determinant factors of foreign investment. Flow and the system is affected by essential factors such as political constancy. Political risks of each country is evaluated by political system figuration, its constancy, policies constancy and regular rules existence for political competition. This constancy is the most important requirement for doing the international economic transactionsas well. Most of economists believe that high political risk is an important preventive for expanding the finance system and consequently foreign investment attraction.
In this paper, the effect of political risks on finance system expansion and foreign direct investment in the countries in 2001-2007 is studiedby panel data method.
The Obtained results indicate that finance system exponsion up to threshold level leads to foreign investment, but this relation becomes vice versa from ther point to growth the next. Also reverse effect of political risks on foreign investment attraction and finance system expanding is observed in D-8 countries. In addition, objections repression, irresponsibility, violence and political inconstancy, regular burden and irregularity are the most important factors of political risks.

JEL Classification: G15, P16, G21
Keywords: finance system expanding, political risks, foreign direct investment, D-8 countries, panel data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • finance system expanding
  • political risks
  • foreign direct investment
  • D-8 countries
  • Panel Data
CAPTCHA Image