نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد.

چکیده

چکیده
هدف مقاله حاضر، تحلیل اثر آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی تعدادی از کشورهای در حال توسعه از طریق ارزیابی مقایسه‌ای تأثیر سیاست‌های درون‌گرا و برون‌گرای تجاری بر رشد آنهاست. این مقایسه از طریق تقسیم‌بندی کشورها به دو گروه کلی کشورهای درون‌گرا و برون‌گرای تجاری و چهار زیر گروه: کشورهای با سیاست کاملاً برون‌گرای تجاری، کشورهای با سیاست برون‌گرای تعدیل شده، کشورهای با سیاست درون‌گرای تعدیل شده و در نهایت کشورهای با سیاست کاملاً درون‌گرای تجاری، صورت گرفته است. در مطالعة حاضر با استفاده از روش تحلیل داده های تلفیقی و رگرسیون داده های تابلویی و با استفاده از روش اثرات ثابت، نشان داده شده است که آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی این کشورها تأثیر مثبت داشته و محدودیت های تجاری سبب کند شدن آهنگ اقتصادی آنها خواهد شد. هم‌چنین نتایج نشان می‌دهند کشورهای با سیاست برون‌گرای تجاری رشد بهتری نسبت به کشورهایی دارند که دارای سیاست درون‌گرا هستند. از طرف دیگر در میان کشورهای با سیاست برون‌گرای تجاری، کشورهایی که سیاست برون‌گرای تعدیل شده را انتخاب نموده‌اند، نتیجه بهتری را تجربه کرده‌اند.

کلید واژه‌ها: سیاست درون‌گرای تجاری، سیاست برون‌گرای تجاری، رشد اقتصادی، داده‌های تلفیقی، رگرسیون داده های تابلویی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Evaluation of Impact of Out-ward Oriented and In-ward Oriented Trade Policy on Economic Growth Rate

نویسندگان [English]

  • Mihandokht Kazemi 1
  • Mostafa salimifar 2
  • Saeede Sabze

1

2

چکیده [English]

Abstract
This article seeks to investigate the effect of trading policies on economic growth in number of developing countries via comparison of in-ward and out-ward oriented trade policies effects. To achieve this, a pooling data analysis, panel data regression and fixed effect module were applied to justify the fact that trade liberalization has a positive impact on economic growth rate in mentioned countries and trade restriction will slow down the race of economic growth.
This comparison was carried out through countries classified into two major groups of in-ward and out-wards oriented trade policies and following four subgroups:
1. countries with trade policy quite out-ward oriented,
2. countries with trade policy moderately out-ward oriented,
3. The policy states moderately in-ward oriented and eventually
4. Countries with completely in-ward oriented trade policy.
The results vividly demonstrate the countries with out-ward oriented policy have developed better than the countries with in-ward oriented policy. On the other hand, among the countries with out-ward oriented trade policy, those that have adopted moderately out-ward oriented trade policy have experienced better results.

Keywords: Out-ward Oriented Trade Policy, In-ward Oriented Trade Policy, Economic Growth, Pooling Data, Panel Data Regression.

JEL: D43, F12, L13.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Out-ward Oriented Trade Policy
  • In-ward Oriented Trade Policy
  • Economic Growth
  • Pooling Data
  • Panel Data Regression
CAPTCHA Image