نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه پیام نور

چکیده

چکیده
صنعت کاشی و سرامیک، سهم بزرگی از صادرات غیر نفتی کشور را به خود اختصاص داده و به دلیل نقش مهمی که در ایجاد اشتغال ایفا نموده از صنایع تولیدی مهم ایران به شمار می‌رود. در سال‌های اخیر ضعف کارایی شرکت‌های تولیدی در زمینه کاشی و سرامیک، ضمن تحمیل هزینه‌های فراوان، به کاهش کیفیت تولیدات آنها منجر شده و در نهایت بحران مازاد عرضه و کاهش فروش را در پی داشته است.
در این مقاله، کارایی صنعت کاشی و سرامیک میبد در دو سال 86 و 87 مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور، یکی از فنون‌های مرزی ناپارامتریک به نام تحلیل پوششی داده‌ها به کار گرفته شد. نتایج ارزیابی نشان داد از بین 10 شرکت مورد مطالعه، تنها 4 شرکت کاشی سازی مریم، صدف، نارین و باستان در دو سال مورد مطالعه از کارایی تکنیکی و مقیاسی برخوردار بوده اند. بررسی روند تغییرات بهره وری با استفاده از شاخص مالم کوئیست نشان داد تنها شرکت کاشی باستان توانسته بهره وری خود را در سال 87 نسبت به سال قبل در سطح معینی حفظ کند و بقیه شرکت‌ها با یک روند کاهشی در بهره وری مواجه بوده اند. تجزیه شاخص مالم کوئیست به دو شاخص تغییر کارایی تکنیکی و تغییر مرز تکنولوژی، نشان داد تمامی شرکت‌ها به غیر از شرکت باستان از یک پسرفت در مرز تکنولوژی برخوردار بوده اند. از این رو یک راهبرد بهینه برای این شرکت ها، تمرکز بر انتقال تکنولوژی‌های مدرن و نوآوری‌های تکنولوژیک است.

کلید واژه‌ها: تحلیل پوششی داده ها، کارایی، شاخص مالم کوئیست، صنعت کاشی و سرامیک

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Efficiency Evaluation and Productivity Variation Growth Trend of Iranian Tile and Ceramic Industry

نویسندگان [English]

  • Asghar Abolhasani
  • Safar Farhang
  • Alii Zare Shah

چکیده [English]

Abstract
A great proportion of non-oil export in Iran is related to Tile and Ceramic Industry. So because of its main role in job creation, this industry is one of important industries in Iran.
In the recent years inefficiency in this industry caused an increase in expenses and a decrease in products quality and caused supply surplus crisis and a reduction in sales.
Therefore in this paper, the performance of tile and ceramic company in Meybod in the years of 1386 and 1387 has been evaluated. For this end we use one of non-parametric frontier techniques which name is data envelopment analysis. Results indicate that between 10 companies, only 4 companies, Maryam, Sadaf, Narin and Bastan, have technical and scale efficiency in two years. Investigating productivity growth trendby using Malmquist index shows that, in the year 1387 only Bastan Company hold its productivity in specific level and others experience a decrease in productivity trend. Decomposing this index shows that all the companies except Bastan has a recession in technology frontier. Therefore an optimal strategy for these companies is to focus on modern technology translation and technologic innovations.

Key Words: Data Envelopment Analysis, Efficiency, Malmquist index, Tile and Ceramic Industry

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Envelopment Analysis
  • Efficiency
  • Malmquist index
  • Tile and Ceramic Industry
CAPTCHA Image