نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه بوعلی سینا- همدان

چکیده

چکیده
این مطالعه، رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در 75 کشور در حال توسعه و توسعه یافته را طی دوره زمانی 2008- 1970 بررسی و این رابطه مذکور را در این دو گروه از کشورها با یکدیگر مقایسه می کند. بدین منظور، از آزمون های ریشه واحد پانلی، هم انباشتگی پانلی و حداقل مربعات ادغام شده استفاده می شود. نتایج نشان می دهد در بلندمدت رابطه هم انباشتگی بین متغیرها در بین کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته وجود دارد؛ هر چند که این دو بردار با هم تفاوت دارند. همچنین، طی دوره مورد بررسی، کشورهای توسعه یافته نسبت به کشورهای در حال توسعه از لحاظ مصرف انرژی در سطح بالاتری قرار دارند. اما، میزان اثرگذاری بلندمدت مصرف انرژی بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته کمتر از کشورهای در حال توسعه است.

طبقه بندی JEL: O40 ,Q43 ,C22

کلید واژه ها: مصرف انرژی، رشداقتصادی، ریشه واحد پانلی، هم انباشتگی پانلی، حداقل مربعات ادغام شده.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Economic Growth and Energy Consumption: A Comparison of Developing and Developed Countries during the Period of 1970-2008

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassan Fotros
  • Sevda Jabraili

چکیده [English]

Abstract
This study investigates the relationship between energy consumption and economic growth in a panel of 75 selected developed and developing countries from 1970 to 2008. To that end, different panel unit root tests, panel cointegration and pooled least square are used. Results indicate the existence of Co integration relationship between economic growth and energy consumption in the long run both in developed and in developing countries. However, the co integrating vectors are not the same. Also, in the period of investigation, the developed countries have had a higher level of energy consumption than developing countries; but the long run effects of energy consumption on economic growth in developing countries have been greater than that in developed countries.

JEL Classification: O40, Q43, C22

Keywords: Energy Consumption, Economic Growth, Panel Unit Root, Panel Cointegration, Pooled Least Square.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy Consumption
  • Economic Growth
  • Panel Unit Root
  • Panel Cointegration
  • Pooled Least Square
CAPTCHA Image