نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

چکیده

چکیده
عدم تمرکز فرایندی است که در آن، امور محلی، خارج از حوزه فعالیت دولت مرکزی و توسط مقامات محلی اداره می‌گردد. امروزه یکی از روش‌هایی که اغلب کشورهای جهان برای بهبود کارایی بخش عمومی برگزیده‌اند، اجرای سیاست تمرکز زدایی است. در این مقاله با استفاده از تحلیل‌های هندسی- که از نوآوری‌های مقاله حاضر به‌شمار می‌رود- یک الگوی اقتصاد سنجی جهت بررسی تأثیر اجرای سیاست تمرکز زدایی بر رشد اقتصادی معرفی می‌گردد. الگوی مذکور با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور برای ایران بومی شده و با محاسبه شاخص‌های مناسب جهت بررسی تأثیر اجرای سیاست‌های تمرکز زدایی برنامه سوم توسعه کشور بر رشد اقتصادی تخمین زده می‌شود. نتایج تخمین نشان می‌دهد با وجود آن که توزیع اختیارات میان استان‌های مختلف کشور منطبق با تئوری‌های موجود نبوده، ولی افزایش شاخص تمرکز زدایی در مجموع، تأثیر مثبتی بر رشد اقتصاد ملی داشته است.

کلید واژه‌ها: تمرکز زدایی، دولت‌های محلی، رشد اقتصادی، برنامه سوم توسعه کشور.
طبقه بندی JEL: H72، O41، C13.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Providing an Econometric Model to Investigate the Effects of Decentralization Policy on Economic Growth in the Third Plan of Development in Iran

نویسنده [English]

  • Mozhgan Moallemi

چکیده [English]

Abstract:
Decentralization is a process in which local affairs are administrated by local authorities outside of activities of the central government. Today, decentralization policy is considered as one of the ways that most countries adopted to improve public sector performance. In this paper using geometric analysis, innovation that this paper represents, an econometric model is considered to evaluate the effects of the decentralization policy on economic growth.
The model is consistent with economic, political and social circumstances in Iran. This model investigates the effects of decentralization policy of the Third development plan on economic growth via estimatingappropriate indicators.
Estimation results reveal the fact that an increase in decentralization indicator has a positive effect on national economic growth despite the inappropriate distribution of powers among different provinces of the country.

Keywords: Decentralization, Local Governments, Economic Growth, Third Development Plan of Iran.

JEL Classification: H72، O41، C13.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decentralization
  • Local Governments
  • Economic Growth
  • Third Development Plan of Iran
CAPTCHA Image