نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 چمران

2 دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده

نابرابری‌های منطقه‌ای در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی یکی از موانع مهم توسعه محسوب می‌شود. برای توسعه متوازن و کاهش نابرابری‌ها و تخصیص بهینه منابع در مناطق و یا شهرهای مختلف، شناخت وضعیت هر منطقه نسبت به مناطق دیگر، برای سیاست‌گذاران بسیار اهمیت دارد. هدف این مقاله مطالعه و بررسی وضعیت توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان خوزستان در زمینه شاخص‌های بهداشتی درمانی با استفاده از روش تاکسونومی عددی می‌باشد. در این پژوهش، با استفاده از 36 شاخص بهداشتی درمانی به تعیین درجه توسعه‌یافتگی در سطح شهرستان‌های استان خوزستان در دو مقطع زمانی 1387 و 1392 به صورت مقایسه‌ای مبادرت گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد؛ بر اساس متغیرهای مرتبط با شاخص بهداشتی درمانی در سال 1387، شهرستان‌های بهبهان و رامشیر به ترتیب با دارا بودن ضریب توسعه‌یافتگی 5885/0 و 0083/1، به عنوان برخوردارترین و محروم‌ترین شهرستان‌های استان و در سال 1392، بهبهان و بندر ماهشهر به ترتیب با دارا بودن ضریب توسعه‌یافتگی 7235/0 و 9742/0، به عنوان توسعه‌یافته‌ترین و محروم‌ترین شهرستان‌های استان خوزستان محسوب گردیده‌اند. علاوه بر این نتایج نشان می‌دهد که در فاصله سال‌های مذکور، نابرابری در بین شهرستان‌های استان خوزستان کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Evaluation of Development Degree in Cities of Khuzestan in terms of Health Care Indicators in2008 and 2013

نویسندگان [English]

  • Abdolmajid Ahangari 1
  • maryam baghlani 2

1 Shahid Chamran

2 Azad university Ahvaz Islamic

چکیده [English]

Introduction
Regional inequality on social and economic grounds is one of the important obstacle in economic development. Thus, one of the main issues for policy making and planning in designing a comprehensive social and economic plan is the balanced development in different regions. The recognition of each region situation in relation to other cases is a necessary factor in decreasing inequalities and the optimal allocation of financial and physical resources to different regions and cities. This paper aims to study the development level in the cities of Khuzestan based on the health care indicators using numerical taxonomy. In this study, 36 health indicators are used to determine and compare the degree of development in the cities of Khuzestan in 2008 and 2013.
Theoretical Framework
Health is one of the forms of human capital that can affect the economic performance for the individuals at the macro level. Usually the healthier people produce more, because due to the mental, emotional and physical aspects, they use technology and tools better and more efficient than others (Currie & Madrian,1999) Bleaky believes that health, has a positive effect on the educational achievements. Similarly, the higher extent of healthy, increases the efficiency of the trained manpower (Lotfalipour Fallahi, & Borji, 2011). The effect of health on the labor supply is ambiguous. On the one hand, healthier people have higher productivity and thus the higher wages. The increase in income, leads to greater incentives to supply more labor (the substitution effect). On the other hand, the increase in income may motivate more leisure and may reduce the labor supply, accordingly(the income effect).If the income effect dominates the substitution effect, the economic growth will reduce (Suhrcke et al., 2005).
Methodology
The method of this study is descriptive and analytical while using the numerical taxonomy technique. the geographic scope of the study is the cities of Khuzestan in Iran. the statistical and the data collection techniques are the library and the tables of formal reports. The numerical taxonomy technique was first suggested by Anderson in 1763 and later in 1968 was considered by Hellwing as a method for ranking and determining the development degree of different nations. This is an efficient method for the ranking, classification, and the comparison of countries and different areas taking their development degree into account along with dividing a certain set into relatively heterogeneous (Bidabadi,1983) .The performance steps are as follows:
1. The constitution of data matrix and the calculation of the average and the standard deviation of every column
2. The constitution of standards matrix for the elimination of different units and their replacement with a single unit
3. The calculation of composite distances between areas
4. Determination of the homogeneous areas
5. Determining the model or paradigm of areas and grading the development level of areas
. The setting consisted of 20 cities in .Khuzestan The status of these cities was investigated using 36 indicators of health care in terms of the level of development and accessibility by the numerical taxonomy technique in 2018 and 2013. The indicators were selected based on the literature review.

Results and Discussion
The results show that based on the health care indicators, in 2008, the cities of Behbahan and Ramshir, with the coefficients development degree of 0/5885 and 1/0083 were the most developed and the most undeveloped cities respectively while in 2013, the cities of Behbahan and Mahshahr، with the coefficients development degree of 0/7235 and 0/9742, were the most developed and the most undeveloped cities accordingly. Also, according to the results in 2008 , Behbahan, Ramhormoz, Ahvaz, Abadan, Shooshtar, Dashte Azadegan, and Baghmalek were above the development border (0/8157) while, Andimeshk, Hendijan, Mahshahr, Dezful, Masjedsolaiman, Shoosh, Omidieh. Khorramshahr, Shadegan, Izeh, Gotvand and Ramshir were below this line. In 2013, Behbahan, Lali, Ramhormoz, Baghmalek , Dashte Azadegan, Ahvaz, Masjeds Solaiman, Hendijan, Dezful, Shooshtar and Andimeshk were above the development border (0/8557) and Omidieh ,Ramshir, Abadan,Gotvand, Shoosh, Izeh, Khorramshahr, , Shadegan and Mahshahr were below the development border. Besides the results show the decrease of inequality between 2008 and 2013.


Suggestions
1-According to the condition of cities of Omidiyeh, Abadan, Gotvand, Shush, Ize, Khoramshahr, Shadegan and Mahshahr in 2013, it is necessary that theauthorities bring balance to the cities of Khuzestan regarding the allocation of health care facilities, especially in Mahshahr that which is the most deprived city in 2013.
2-Since the cities of Izeh, Mahshahr, Khoramshahr, Shadegan, Shush and Hendijan , were undeveloped in both years and got relatively worse in 2013, the policies of the allocation of health facilities in Khuzestan, needs to be modified. to avoide a prolonged and more backwardness of these cities
3-Khoramshahr has suffered from the most damage during the war, in addition to being in the undeveloped group in both years, 2008 and 2013, due to the social and political, reasons and values, thus it is necessary that the authorities pay special attention to the allocation of health facilities to this city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional Planning
  • Evaluation
  • Inequality coefficient
  • Health indicator
  • Numerical Taxonomy
  • Khuzestan province
[1] Bahatia, Y.K., Rai, S.C. (2004). Evaluation of Socio-Economic Development in small Areas, Indian Society of Agricultural Statistics, Iasri Campus, Library Avenue, Pusa New Delhi.
[2] Barro, R. (1996). Health and Economic Growth, Mimeo, Cambridge, Harvard University.
[3] Bidabadi, B. (1983), taxonomic analysis, the Central State Planning Organization, Tehran.
[4] Currie, J., Madrian, B.C. (1999, Health Insurance and the Labor Market, In: Ashenfelter O, Card D, eds. Handbook of Labor Economics, Vol. 3. Netherlands, Elsevier Science BV, 1999, 3309-3415.
[5] Eliaspoor, B., Eliaspoor, D., Hejazi, A. (2006), A Study of the Degree of Development in the Health sector of Towns in North Khorasan Using Numerical Taxonomy. J North Khorasan University of Medical Sciences; 2011:3:28-32. (In persian)
[6] Grossman, M. (1972). On the concept of Health Capital and Demand for Health, The Journal of Political Economy, Vol. 80, No. 2, 223-255.
[7] Jafari, M., et al. (2014), Assess the Development of the Health Sector in Zanjan City,Using Numerical Taxonomy, Journal of Health Management, Forth Year, No.1,2 61-69. (In persian)
[8] Joa, Oliveria, S., Maria, Manuela, L. (2001). A Multivariate Methodology to Uncover Regional Disparities, European Journal of Operational Research, Vol. 145, 121-135.
[9] Lotfalipour, M., Falahi, MA., Borji, M. (2011). The effects of Health Indices on Economic Growth in Iran, Journal of Health Administration 2011; 14(46). (In Persian)
[10] Mesri Nezhad, S., Torki, L. (2005). Determine the Degree of Development of Provincial Education Iran, Isfahan University Faculty of Economics and Administrative Sciences, 228:177-196. (In Persian)
[11] Noorbakhsh, F. (2002). Human Development and Regional Disparities in India. Center of Development Studies, Department of Economics, University Glasgow.
[12] Rabie, M., et al. (2013). Effects of Health on Economic Growth: A case study Developed and Developing Countries, Economic Journal, Thirteenth Year, No. 7,8, 73-88. (In persian)
[13] Sadeghifar, J., et al. (2014). Degree of the Development of Bushehr Province Towns in Health Indicators, Using Numerical Taxonomy, Razi Journal of Medical Sciences, Vol. 21, No. 118. (In persian)
[14] Suhrcke, M., et al. (2005). The Contribution of Health to the Economy in the European Union. Brussels, European Commission.
[15] Weil, D. (2005). Accounting for the Effect of Health on Economic Growth, National Bureau of Economic Research, Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02138.
[16] Zarabi, A., Mohammadi, J., RakhshaniNasab, HR. (2008). Spatial analysis of Development Indicators of Health Care, J Social Welfare, 7(27):34-213. (In persian)
CAPTCHA Image