نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 فروسی مشهد

2 فردوسی مشهد

چکیده

یکی از مهم‌ترین چالش‌های بازار کار ایران پدیده ناهمخوانی تحصیل-شغل است که به صورت عدم تناسب میان نیروی کار تحصیل‌کرده و نیروی کار مورد نیاز مشاغل انعکاس می‌یابد. این مقاله دو هدف اصلی را دنبال می‌کند که هدف اول، سنجش ناهمخوانی تحصیل-شغل و هدف دوم، اندازه‌گیری عوامل مؤثر بر آن است. به این منظور، با استفاده از داده‌های سرشماری عمومی نفوس و مسکن که توسط مرکز آمار ایران انجام گرفته، به کمک طبقه‌بندی‌های بین‌المللی تحصیلات (ISCED) و مشاغل (ISCO) از روش تجزیه‌وتحلیل مشاغل و دیدگاه هنجاری استفاده شده است. همچنین به‌منظور تحلیل ساختار بازار کار در شهرستان‌های کشور از رگرسیون فضایی استفاده شده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که بازار کار ایران در فاصله سال‌های 1375 تا 1390 دچار تغییرات ساختاری شگرفی شده است. به‌گونه‌ای که در سال‌ 1375 ناهمخوانی به صورت تحصیلات فرونیاز بوده است که مهم‌ترین دلیل آن کمبود نیروی کار تحصیل‌کرده دانشگاهی متناسب با نیاز بازار کار بوده ولی به‌تدریج و با گذر زمان، همزمان با افزایش عرضه نیروی کار دانشگاهی و گسترش کمّی آموزش عالی این پدیده به تحصیلات فرانیاز در سال 1390 تبدیل شده است. علاوه بر این، افزایش در هر یک از متغیرهای شاخص تخصص منطقه، نرخ بیکاری استاندارد شده، سهم شاغلان مسن (50 سال به بالا)، سهم زنان شاغل و سهم شاغلان ساکن روستاها ناهمخوانی تحصیل-شغل را افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Education-Job Mismatch in the Labor Market of Iran

نویسندگان [English]

  • Akram Dartoomi 1
  • Mostafa Salimifar 2
  • SAEED MALEKOSADATI 2

1 Ferdowsi Mashhad

2 Ferdowsi Mashhad

چکیده [English]

Introduction
One of the most important challenges in the Iranian labor market is the phenomenon of education-job mismatch, which is reflected as the inequality between the educated labor force and the workforce needed in the labor market. This is despite the fact that in recent decades, according to the country's macro policies, too many resources have been allocated to human resources training, especially at higher education level. The presence of such conditions for the employment of higher education graduates and the lack of due attention to the need for acquiring job skills in the labor market have resulted in a higher unemployment rate for the higher education graduates than for other groups. The most important outcome of this phenomenon is the education-job mismatch.
Education-job mismatch appears in two forms in society: vertical mismatch and horizontal mismatch. Vertical mismatch means the level of education or skill of higher education graduates is more or less than the needs of the society. For example, the country needs workers with bachelor's degree, but the workforce may have higher or lower levels of education. Horizontal mismatch means the field of education or skills of workforce does not correspond to the labor market needs. For example, the country needs agriculture-related graduates, while job seekers are educated in other fields. Among the two types of mismatch mentioned, this paper chose to examine the vertical mismatch between education and occupation. It also intended to measure the scope of the mismatch in some cities of the country and to identify some of the most important factors affecting it.
Method
The present paper pursues two main goals. The first one is to measure the mismatch of education and job and the second is to identify the factors affecting it. For this purpose, the paper takes two general steps. In the first step, the research variables are calculated using the data obtained from the Ian’s Population and Housing census. In the second step, the effect of independent variables on the dependent variable, education-job mismatch, is analyzed using an econometric model. It should be noted that econometric models are estimated annually for individual cities of the country.
This paper uses one of the three methods of measuring mismatch: job Analysis, realized matches and self-assessment. Each of these methods has inherent limitations and difficulties, and none has absolute superiority over the other methods. The choice of method depends on the nature and characteristics of the available data. Considering all available data, this paper uses job analysis method. This method makes a relationship between job needs and education levels using ISCO and ISCED classifications.
Thus, having calculated the mismatch by job analysis method, the effects of independent variables on the dependent variable is estimated using the spatial econometric model. The research variables are: Education-Job Mismatch (EJM), Relative Supply of Educated Labor Force (RSEL), Relative Demand of Educated Labor Force (RDEL), Regional Specialization Index (RS), Standardized Unemployment Rate (SU), and share of older (50–70 years old) (X1), female (X2), and rural (X3) workers.
Discussion and Results
The results of this study suggest that due to the different reasons such as economic, social, and political conditions on the one hand and labor market conditions and labor force characteristics on the other hand, the country has faced job-occupation mismatch in different cities in 1996, 2006, and 2011. This phenomenon occurred due to the lack of educated labor force in the labor market and the shortage of supply and excess demand for labor in 1996. However, in 2006, this shortage declined, as the willingness to higher education increased. Finally, in 2011, educated labor force increased significantly and the education-job mismatch resulted in the excess supply and the shortage of demand. In other words, this phenomenon emerged as undereducation in 1996 and overeducation in 2006 and 2011.
Also, the results of spatial econometric model demonstrated that RSEL had significant negative effects on EJM in 1996 and 2006 and insignificant positive effects in 2011. However, RDEL had a positive and insignificant effect on EJM in 1996 and 2006 and significant negative effects in 2011. Other independent variables had positive effects on the education-job mismatch.
Conclusion
In the present paper, using the data obtained from Iranian Population and Housing Census in the years 1996, 2006, and 2011, the education-job mismatch was calculated in the cities of the country and the affecting factors were identified. The results of the research indicate that if the society faces with a shortage of educated workforce, the relative supply of educated labor will reduce the mismatch and the relative demand of educated labor will increases it. Also, when the country faces a surplus of educated workforce, the relative supply of educated labor increases the mismatch and the relative demand of educated labor reduces it. This is while the number of higher education graduates is increasing rapidly leading to the greater education-job mismatch. To resolve the problem and to reduce the mismatch, it is important to improve communication between universities and educational centers with the labor market, and to remove the barriers to job creation, investment in technology and skill sectors, and workforce mobility between different jobs, occupations and geographical areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education-Job Mismatch
  • Overeducation
  • undereducation
  • Vertical Mismatch
  • Horizontal Mismatch
Abrishami, H & Mehrara, M. (2006). The impact of trade liberalization on the growth of exports and imports. Quarterly Journal of Commercial La, 40. (in persian)
[2] Aghaei, M., RezaGholizadeh, M., & Bagheri, F. (2013). Investigating the Impact of Human Capital on Economic Growth in Iran's Provinces. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 67, 21-44. (in persian)
[3] Alba-Ramirez, A., & Blazquez, M. (2003). “Types of job match, overeducation and labour mobility in Spain”, Overeducation in Europe, 65-92.
[4] Becker, G.S. (1964). Human capital: A theoretical and empirical analysis with special reference to education. National Bureau of Economic Research, New York.
[5] Büchel, F., & Battu, H. (2003). The theory of differential overqualification: Does it work?. Scottish Journal of Political Economy, 50(1), 1-16.
[6] Büchel, F., & Van Ham, M. (2003). Overeducation, regional labor markets, and spatial flexibility. Journal of Urban Economics, 53(3), 482-493.
[7] Chiswick, B. R., & Miller, P. W. (2009). The international transferability of immigrants’ human capital. Economics of Education Review, 28(2), 162-169.
[8] Duncan, G. J., & Hoffman, S. D. (1981). The incidence and wage effects of overeducation. Economics of Education Review, 1(1), 75-86.
[9] Ebrahimi, M., Gholizdeh, A., & Alipour, A. (2015). The Relationship Between the Size of Education and Occupation in Iran: The Application of the Verdugo- Verdugo Model. Quarterly Journal of Economic Research (Sustainable Growth and Development), 50(3), 193-210. (in persian)
[10] Farooq, S. (2011). Mismatch between education and occupation: A case study of Pakistani graduates. The Pakistan Development Review, 531-552.
[11] Ghignoni, E. (2012). Young workers’ overeducation and cohort effects in P.I.G.S countries versus the Netherlands: a pseudo-panel analysis. Rivista di Politica Economica, 1-3, 197-244.
[12] Groot, W., & Van Den Brink, H. M. (2000). Overeducation in the labor market: a meta-analysis. Economics of education review, 19(2), 149-158.
[13] HashemianEsfahani, M. (1991). Educational Income Effect. (Master's thesis), Isfahan University. (in persian)
[14] Jauhiainen, S. (2011). Overeducation in the Finnish regional labour markets. Papers in Regional Science, 90(3), 573-588.
[15] Kupets, O. (2015). Education-job mismatch in Ukraine: Too many people with tertiary education or too many jobs for low-skilled?. Journal of Comparative Economics.
[16] Lashkari, M. (1994). Educational Outcomes, Comparison of Private Sector and Public Sector. (Master's Thesis), Tarbiat Modarres University. (in persian)
[17] Leuven, E., & Oosterbeek, H. (2011). Overeducation and mismatch in the labor market. Handbook of the Economics of Education, 4, 283-326.
[18] Linsley, I. (2005). Causes of Overeducation in the Australian Labour Market. Australian Journal of Labour Economics, 8(2), 121-143.
[19] Mankiw, G., Romer, D & Well, D. (1992). A Contribution to the Emprics of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics, 407-437.
[20] McGuinness, S. (2006). Overeducation in the labour market. Journal of economic surveys, 20(3), 387-418.
[21] MokhtariPour, M., & Siyadat, AS. (2007). The Impact of Economic Factors on Unemployment Students. Journal of Social Welfare, 6(25), 343-357. (in persian)
[22] Morgado, A., Sequeira, T. N., Santos, M., Ferreira-Lopes, A., & Reis, A. B. (2016). Measuring labour mismatch in Europe. Social Indicators Research, 129(1), 161-179.
[23] Naderi, A. (2008). Higher Education Outcomes: Assessing the Effects of Self-Selection and Action Plans. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 48, 49-70. (in persian)
[24] Nordin, M., Persson, I., & Rooth, D. O. (2010). Education–occupation mismatch: Is there an income penalty?. Economics of education review, 29(6), 1047-1059.
[25] Rahmani, T., AbbasiNejad, H., & Amiri, M. (2007). Investigating the Impact of Social Capital on Iran's Economic Growth, Case Study: Iran's Provinces Using Spatial Econometrics. Quarterly Journal of Economic Research, 6(2). (in persian)
[26] Sattinger, M. (1993). Assignment models of the distribution of earnings. Journal of Economic Literature, 31, 831-880.
[27] Senarath, S. A. C. L., & Patabendige, S. S. J. (2014). Job-Education Mismatch Among the Graduates: A Sri Lankan Perspective. Ruhuna Journal of Management and Finance, 1 (2), 2235-9222.
[28] Sicherman, N. (1991). Overeducation in the labor market. Journal of Labor Economics, 9(2), 101-122.
[29] Smith, A. (1776). The Wealth Of Nations (Book I, Volume I). William Strahan, Thomas Cadell.
[30] Spence, M. (1973). Job market signaling. The quarterly journal of Economics, 355-374.
[31] Tsang, M.C., & Levin, H.M. (1985). The economics of overeducation. Economics of Education Review, 4, 93-104.
[32] Thurow, L.C. (1975). Generating inequality: mechanisms of distribution in the U.S. economy, Basic Books, New York.
[33] Verdugo, R., & Verdugo, N. (1989). The impact of surplus schooling on earnings: some additional findings. Journal of Human Resources, 24, 629-643.
CAPTCHA Image