مدیر مسئول


مهدی خداپرست مشهدی دانشیار
گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

اقتصاد

سردبیر


مصطفی سلیمی فر استاد
گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری واقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


حمید ابریشمی استاد
گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


صادق بختیاری استاد
گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


منصور زراء نژاد استاد
گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


حسن سبحانی استاد
گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


ابراهیم گرجی بندپی استاد
گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا لطفعلی پور استاد
گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری واقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


محمدحسین مهدوی عادلی استاد
گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری واقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

اقتصاد صنعتی

اعضای هیات تحریریه


ابراهیم هادیان استاد گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

اقتصاد بین‌الملل – اقتصاد کلان

اعضای هیات تحریریه بین المللی


جواد صالحی اصفهانی استاد
دانشگاه ایالتی و مؤسسۀ پلی تکنیک ویرجینیا

اعضای هیات تحریریه بین المللی


محمدرضا فرزانگان استاد
دانشگاه فیلیپس ماربورگ آلمان

مدیر اجرایی


مریم ودیعی نوقابی مدیر اجرایی نشریه اقتصاد و توسعه منطقه ای، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

کارشناسی ارشد تجارت بین الملل